ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

25.06.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и пети юни...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  343 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Д.Д.В. против Определение от 01.06.2012г. по гр.д.№ 2105/2012г. на Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството по делото, като процесуално недопустимо. В жалбата се твърди че е следвало СлРС да й даде указание за представяне на удостоверение за наследници на починалата ответница и да ги конституира като страна. Следвало също така, като  е установил че иска е недопустим да не събира дължимата държавна такса. Моли съда да отмени постановеното определение, като неправилно и незаконосъобразно, като даде задължителни указания на първата инстанция.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Д.Д.В.  е подла до СлРС, искова молба с правно основание чл. 80 ал.1 от ЗС, като е посочила като ответник М.Д.Н.. Тъй като исковата молба е била нередовна, същата е била оставена без движение за посочване на цена на иска е внасяне на дължимата държавна  такса.  Указанията на съда са изпълнени в срок – посочена е цена на иска 500лв. и е внесена д.т. в размер на 50лв. Препис от исковата молба е изпратен до ответницата на посочения адрес, но съобщението е върнато със забележка че лицето е починало. Изискан е от съда служебно, препис от акта за смърт на ответницата и е констатирано че тя е починала на 17.02.2007г. – препи образуването на настоящото производство.

С атакуваното определение, СлРС е прекратил производството, като е констатирал че то е образувано против ненадлежен ответник т.е. липсва пасивна процесуална легитимация.

Определението е изцяло законосъобразно. Липсва основание за процесуално правоприемство т.е. за конституиране на наследниците на ответницата т.к.  същата не е починала в хода на производството. Правилни са изводите на съда и относно липсата на условия за замяна на ответника.

Неоснователно е и възражението в частната жалба, че не е следвало да се събира държавна такса, ако съда прекратява производството като недопустимо. СлРС събрал дължимата държавна такса, тъй като за да започне производството, исковата молба трябва да е редовна т.е. да е внесена д.т. Последващата констатация за недопустимост на производството и прекратяването на същото няма за последица връщането на внесената д.т.

По изложените съображения, частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Д.Д.В. ЕГН **********, с постоянен адрес гр. С.н, кв. „Д.*-*, със съдебен адрес – гр. С., бул. „Ц. О.” №*, ап.*, чрез адв. Г.Х., против Определение от 01.06.2012г. по гр.д.№ 2105/2012г. по описа на Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството по делото, като процесуално недопустимо, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: