О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 25.06.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 348 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

   Производството е по частна жалба против определение от 22.05.2012 г. по гр.д. № 1461/2012 г. на Сливенския районен съд, с което е прекратено производството по делото по описа на съда и е изпратено по подсъдност на Районен съд – Пловдив. В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, необосновано, неправилно и в противоречие на установената съдебна практика. Твърди се, че ищецът е потребител на електроенергия и правилно е бил предявен иска пред Сливенския районен съд. Сочи се, че договорите при общи условия разпростират действието си спрямо неограничен кръг от субекти, поради което и защитата на юридическите лица не може да бъде основание за ограничаване приложното поле на закона. Моли да бъде отменено определението.

Насрещната страна не е подала писмен отговор на тази частна жалба.

С определение от 22.05.2012 г. по гр.д. № 1461/2012 г. е било прекратено производството по делото пред Сливенския районен съд като неподсъдно и делото е изпратено по подсъдност на Пловдивския районен съд.  В мотивите си съдът е приел, че претенцията следва да бъде предявена пред съда, в района на който е седалището на ответника. Съдът е преценил, че разпоредбата на чл. 113 от ГПК не е приложима в конкретния казус, тъй като ищецът е юридическо лице с нестопанска цел и поради това няма качество на потребител по смисъла на § 13 т.1 от ЗЗП. Поради неприложимостта на тази разпоредба в случая делото се явява подсъдно на съда, където е седалището на ответното дружество, в случая Пловдивския районен съд.

Определението е правилно. В чл.113 от ГПК е уредена възможността иск на потребител да бъде предявен и по неговия настоящ или постоянен адрес. В Закона за защита на потребителите е изведена легалната дефиниция за потребител и това е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Следователно правилно и законосъобразно Районния съд е достигнал до извода, че от разпоредбата на чл. 113 от ГПК може да се ползва само физическо лице – потребител. В случая иска е предявен от сдружение с нестопанска цел, което е юридическо лице, поради което не е допустимо местната подсъдност да бъде определена по избор на ищеца т.е. по неговия настоящ или постоянен адрес. Поради това в случая подсъдността следва да се определи по правилото на чл. 105 от ГПК - по седалището на ответното дружество. Ето защо частната жалба подадена срещу определението на районния съд следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба вх.№ 12400 от 28.05.2012 г. на Сдружение с нестопанска цел „Войнишко кладенче”, чрез пълномощника – адв.Е.П. против определение от 22.05.2012 г. по гр.д. № 1461/2012 г. на Сливенския районен съд като неоснователна.

Определението не  подлежи на обжалване.

 

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: