ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.07.2012 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шести юли…...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  359 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на И.И.К. против Определение от открито с.з. на 11.04.2012г. по гр.д. № 1281/2006 г. по описа на Районен съд – Сливен, в частта му, в която са осъдени страните да заплатят държавна такса в размер на 1 602лв. за И.К. и 366 лв. общо за останалите съделители, след като производството е прекратено по съдебна спогодба межде страните. В жалбата се твърди че обжалваното определение е неправилно, тъй като съдът е определил дължимата държавна такса върху стойността на имота, която се възлага в дял на жалбоподателя и върху стойността на имота възложен в дял на ищците, без да отчете че е било заплатена сума за уравнение на дяловете, а дължимата държавна такса следва да се определи върху стойността на дела на всеки от съделителите.

            Частната жалба е допустима. Същата е подадена в срок, а разгледана по съществото си, частната жалба е основателна.

            Производството по гр.д.№ 1281/06 на СлРС е за делба на съсобствени имоти, придобити по наследство с правно основание чл. 69 от ЗН.

            Преди съставянето на проект за разделителен протокол, страните са постигнали спогодба, с която са уредили отношенията си във връзка със съсобствеността. Допуснатите до делба недвижими имоти са подлени както следва: в дял на И.К. е поставен Поземлен недвижим имот с идентификатор 67338.526.90, с административен адрес ГР.С., ул. „Т.Н.” № *, с площ 410 кв.м. и находящите се в имота две жилищни сгради с идентификатори 67338.526.90.1 и 67338.526.90.2, както и подобренията и трайните насаждения в него. От заключението на назначената експертиза по делото се установява че пазарната стойност на този имот е в размер на 80 100лв.

            В общ дял на З.И. и Д.К. се поставят ПИ с площ 4 220 кв.м., находящ се в с. Коньово, Новозагорска община, съставляващ ПИ № 528 в кв. 60 по плана на селото. В Дял на З.И. се поставя в дял жилищната сграда с площ 50 кв.м. в същия имот, а в дял на Д.К. жилищната сграда с площ 23 кв.м. в същия имот. Общата стойност на този дял (терен и две сгради в него) е в размер на 18 300лв., видно от заключението на вещото лице.

            Видно от мотивите на постановеното от съда определение, частите от правото на собственост  от всички имоти, допуснати до делба на съделителите са както следва: И.К. – 6/8 ид. части; З.И. – 1/8 ид. част и Д.К. – 1/8 ид. част.

            За уравняване на дяловете на страните, И.К. е заплатил сумата от по 7 000лв. на другите двама съделители.

            СлРС, след като е одобрил постигнатата спогодба е постановил И.К. да заплати д.т. в размер на 2% от стойността на имота, поставен в негов дял( 80 100лв.), а именно сумата 1 602лв., а другите двама съделители общо 2% върху сумата 18 300лв., представляваща стойността на имота, който получават.   

            Определението, в обжалваната му част е неправилно. Според чл. 355 от ГПК във вр. т. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимата от страната такса се определя като 2% върху стойността на всеки дял, а не върху стойността на имота, поставен в дял при делбата.

            В случая, според частите от правото на собственост на съделителите и общата стойност на имотите допуснати до делба  - 98 400лв. (80 100лв. + 18 300лв.), стойността на дела на И.К. е 73 800лв., на З.И. – 12 300лв. и на Д.К. – 12 300лв. Дължимата от тях държавна такса е както следва:  И.К. е 1 476 лв., на З.И. и на Д.К. – от по 246лв.

            С оглед изложените съображения, следва да бъде отменено определението в частта за разноските и постановено ново в горния смисъл.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

            ОТМЕНЯ Определение от открито с.з. на 11.04.2012г. по гр.д. № 1281/2006 г. по описа на Районен съд – Сливен, в частта му, в която е осъден И.И.К. да заплати държавна такса по сметка на СлРС в размер на 1602лв. и З.И.И. и Д.И.К. да заплатят по сметка на СлРС държавна такса в размер на 366 лв., като всеки от тях дължи половиния размер от тази такса, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА И.И.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд –Сливен, държавна такса в размер на 1 476 лв.

ОСЪЖДА З.И.И.  ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд –Сливен, държавна такса в размер на 246 лв.

ОСЪЖДА Д.И.К.   ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд –Сливен, държавна такса в размер на 246 лв.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: