О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 01.08.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на първи август през две хиляди и дванадесета година в състав:

               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                     мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от мл.съдия Кондова въз.ч.гр.  д.  N 367 по описа за 2012г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се развива по реда на чл. 274 и сл., вр.чл.419 ГПК.

Обжалвано е разпореждане, постановено по ч.гр.д. № 8434/2011г. на СлРС, с което е уважено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417, т.3 и чл. 418 от ГПК и изпълнителен лист въз основа на извънсъдебно споразумение с нотариална заверка на подписите на страните по него.

Жалбоподателят твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като представеното пред съда споразумение не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. Това споразумение било сключено за уреждане отношенията между заявителите и жалбоподателя, предмет на гр.д. № 7454/2010г. на СлРС. Поради обвързаността на посоченото споразумение с гр.д. № 7454/2010г. на СлРС, жалбоподателя счита, че не следва да се допуска самостоятелното му изпълнение, като по този начин взискателите целели неколкократно получаване на претендираните суми. Жалбоподателят твърди още, че споразумението било подписано от него в момент на сериозни финансови затруднения и поради невъзможност да изплати цялата сума, заплатил част от нея в размер на 1500 лв. Тези затруднения били използвани от заявителите, които предвидили в споразумението твърде висока неустойка – непосилна и прекомерна за длъжника.

От въззивния съд се иска уважаване на частната жалба и постановяване на определение, с което да се обезсили разпореждането на СлРС, с което е допуснато незабавно изпълнение, както и да се обезсили издадения в полза на заявителите изпълнителен лист.

В законовия срок от насрещната по жалбата страна не е постъпил отговор.

Сливенски окръжен съд, намира депозираната частна жалба за редовна и допустима, подадена в законоустановения срок от правно легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване на съдебен акт, чрез постановилия го съд. Заедно с частната жалба е подадено и възражение срещу издадената заповед за незабавно изпълнение, съгласно чл.419, ал.2 ГПК.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 419 ал. 2 ГПК частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение може да се основава само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417. В случая  жалбоподателят оспорва правоотношението и излага материално правни доводи, а твърденията за обвързаност на споразумението с друго гражданско дело не могат да бъдат изследвани и обсъждани  в това производство. Твърденията за налични финансови за длъжника затруднения при подписването на това споразумение, послужило за издаване на заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, както и за прекомерност на предвидената в него неустойка също са ирелевантни и не са предмет на изследване в заповедното производство.

Представеното към заявлението извънсъдебно споразумение от 11.03.2011г. е от категорията документи, визирани в нормата на чл.417, т.3 ГПК, бидейки договор с нотариална заверка на подписите на страните по него, а от неговото съдържание се установява задължение за заплащане на търсените от заявителите парични суми.

Ето защо, представеният със заявлението документ е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника – настоящ жалбоподател.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна частна жалба вх.№ 9271/19.04.2012г. против разпореждане от 03.01.2012г. по ч.гр.д.№ 8434/2011г. на СлРС.

ПОТВЪРЖДАВА, като законосъобразно  разпореждане от 03.01.2012г.  по ч.гр.д.№ 8434/2011г. на СлРС.

 

Определението   не подлежи на  обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ:

                           1.

                           2.