О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 05.07.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 370 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

   Производството е по частна жалба против определение от 23.05.2012г. по гр.д. № 445/2012 г. на Сливенския районен съд, с което е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и неправилно. Безспорно е било установено, че ответницата е гражданка на САЩ и че за бракът й с ищеца има съставен акт за граждански брак в Република България. Ищецът е български гражданин, с постоянен и настоящ адрес в Република България в гр. Сливен. Поради това, не следвало да се търси обичайното местопребиваване на ищеца и съответно да се проучва дали са налице другите условия, които предполагат прилагането на Регламент № 2201/2003г. относно компетентността признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. В чл.6 от регламента е предвидена компетентност при дела за развод на съда в обичайното местопребиваване на съпруга – ответник или на съда, чийто гражданин е съпругът – ответник. Ответницата няма местоживеене в държава, членка и в настоящия случай приложение следва да намери КМЧП, в който се предвижда обща компетентност на българския съд, когато ответника има обичайно местопребиваване в България или ищеца е български гражданин. Поради това, че ищецът е български гражданин, съгласно чл.7 от КМЧП брачният иск е подведомствен на българския съд и поради това се иска да бъде отменено определението и да бъде разпоредено продължаване на съдопроизводствените действия.

С определение № 1724/23.05.2012г. по гр.д. № 445/2012 г. районният съдия е прекратил производството по делото като недопустимо - поради неподведомственост на предявените искове на съдилищата в Република България. Съдът е приел, че ответницата е гражданин на друга държава - на САЩ. Ищецът, по неговите твърдения, от месец септември 2009г. трайно и постоянно пребивава в друга страна - в Словакия и по делото е представено в тази насока разрешение за пребиваването. След сключването на брака, двамата са живели в САЩ, където настъпила и фактическата им раздяла. При наличието на различно обичайно местопребиваване на съпрузите, съдът е приел, че в случая следва да намери приложение Регламент /ЕО/ № 2201/2003г. на Съвета от 27.11.2003г. Регламентът се прилага независимо от характера на съда или правораздавателния орган по всички дела, отнасящи се до развод. С текста на чл.3 от регламента са дадени правилата за определяне компетентния на държава – членка съд по дела за развод. Съобразявайки се с посочените по-горе обстоятелства, съдът е намерил, че в случая в никоя от хипотезите на чл.3 нито пък на чл.6 от регламента, е компетентен да разгледа предявените искове, тъй като съпрузите нямат обичайно местопребиваване в България, никой от тях не живее в България към момента на депозиране на исковата молба, не са депозирали обща искова молба, а и никой от съпрузите няма обичайното се местопребиваване в България към момента на депозиране на исковата молба и ищеца не е живял в Република България поне една година непосредствено преди предявяване на иска, а от своя страна и ответницата не е гражданка на Република България.

Определението е правилно. Регламент ЕО № 2201/2003г. предвижда съгласувани и уеднаквени мерки, които да позволят възможно най-всеобхватно движение на хора. Поради тази причина, той се прилага за граждани на трети държави, които се намират в достатъчно тясна връзка с територията на една от държавите – членки в съответствие с предвидените в регламента критерии за компетентност. Когато ответникът по дело за развод не е лице, което има обичайно местопребиваване в държава – членка, нито гражданин на държава – членка, съдилищата на дадена държава – членка не могат да основават своята компетентност на националното си право, за да се произнесат по този иск, ако съдилищата на друга държава – членка са компетентни по силата на чл.3 от посочения регламент. /В този смисъл решение от 29/2007 г. по дело С-6807/. В конкретния случай правилно районният съд е преценил, че приложение намира регламента и с оглед на наведените в исковата молба обстоятелства, компетентността на съда, който следва да разгледа това дело, съгласно чл.3 § 1, е съдът на тази държава – членка, в която ищецът има обичайно местопребиваване и е живял там поне една година непосредствено преди предявяване на иска. Несъмнено е, че в случая това е компетентния съд на Словакия. Българският съд не може да установи своята компетентност да разгледа този иск въз основа на националното си право, съгласно чл.7 от регламента, а правилно и в съответствие с чл.17 от този регламент, е бил длъжен, което и е направил, да обяви, че делото не му е подведомствено.

С оглед на изложеното и след като е преценил в цялост относимите към спора законови норми, районният съд е постановил законосъобразен съдебен акт и подадената срещу този акт частна жалба се явява неоснователна.   

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба вх.№ 13398 от 08.06.2012 г., подадена от адв. С.С., в качеството на пълномощник против определение № 1727/23.05.2012г. по гр.д. № 445/2012г. на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по делото като недопустимо – поради неподведомственост на предявените искове на съдилищата в Република България.

 

Определението  подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: