О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 13.07.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 371 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК. Образувано е въз основа частната жалба на адв. Д. Д., в качеството й на пълномощник на „Електро Плюс” ООД София против Определение от 16.03.2011г. постановено по ч.гр.д. № 4645/2011 година по описа на СлРС, с което е прекратено производството по делото и обезсилена издадената заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК.

В частната жалба се поддържа, че така постановеното определение е неправилно, необосновано и противоречи на материалния и процесуалния закон. Твърди се също така, че съдът не е дал възможност на жалбоподателя като заявител за издаване заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК да изпълни дадените му разпореждания относно представянето на постоянен и настоящ адрес на длъжника, тъй като не му е съобщил за уважаване на искането за издаване на съдебно удостоверение, което да му послужи пред съответната Община за снабдяване с исканите адреси на длъжника.

Иска се да се отмени атакуванато с частната жалба определение с произтичащите от това законови последици.

Окръжният съд след като обсъди доводите развити в частната жалба и взе в предвид събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Въз основа на Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, подадено от жалбаподателя, Сливенски районен съд е издал Заповед № 3438 от 22.07.2011г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК, с която е разпоредил длъжникът Д.Я.Д. *** да заплати на "Електро плюс” ООД сумата в размер на 2 739.76 лева за доставени електроматериали, лихва за забава в размер на 37.25 лева за периода от 05.06.2011г. до 22.07.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.07.2011г. до окончателното изплащане на задължението, както и общата сума 155.54 лева – деловодни разноски.

В срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК, първоинстанционният съд е констатирал, че лицето срещу което е издадена заповедта за парично задължение не живее на посочения в заявлението адрес, поради което с определение от 08.09.2011г. е указал на заявителя - жалбоподател в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи справка за настоящ и постоянен адрес на длъжника. Съобщението е връчено редовно на 10.10.2011г.

С молба получена в първоинстанционния съд на 14.10.2011 година жалбоподателят е поискал от съда да му издаде съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова от ЕСГРАОН за постоянен и настоящ адрес на длъжника, като не е поискал на основание чл. 63 от ГПК продължаване на срока за изпълнение указанията, дадени с определение от 08.09.2011г.

С разпореждане от 14.10.2011г. съдът е разрешил издаването на искането съдебно удостоверение, след внасянето на държавна такса. Същото е издадено и се намира по делото, неполучено от жалбоподателя.

Срокът за изправяне на нередовността, указана от първоинстанционния съд е изтекъл на 17.10.202011 година, като през това време от страна на жалбоподателя не са представени доказателства за постоянен и настоящ адрес на длъжника, което е поставило в невъзможност първоинстанционният съд да връчи заповедта за парично задължение на длъжника. Поради тази причина е постановено атакуванато с настоящата частна жалба определение, с което е обезсилена заповедта за изпълнение и прекратено производството по делото.

С оглед на така установеното, въззивната инстанция намира, че постановеното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Несъстоятелно е твърдението в жалбата, че от страна на първоинстанционния съд са нарушени процесуалните правила по връчване.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА определение от 16.03.2012г. постановено по ч.гр.д. № 4645/2011г. по описа на СлРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалван

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                  2.