ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 07.08.2012 г.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански отделение, в закрито заседание на седми август две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНЯКИЕВ А ЧЛЕНОВЕ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА МЛСЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова частно гражданско дело № 378, по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по подадена от ответника в първоинстанционното производство - ППК „Кортен", с.Кортен, чрез процесуален представител по пълномощие - адв.Е.М., частна жалба срещу Определение от 10.04.2012 г., постановено по гр.д. № 468/2011 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора. С атакувания акт е допълнено Решение № 192 от 02.12.2011 г., постановено по гр.д. № 468 по описа на Новозагорския съд, в частта за разноските.

В срока по чл.259 във вр. с чл.248, ал.З от ГПК е постъпила жалба от ППК „Кортен", с.Кортен, чрез процесуален представител по пълномощие -адв.Е.М.. При извършване на проверка на жалбата, съдът е констатирал, че същата е нередовна по смисъла на чл.261, т.4 от ГПК. С разпореждане на съдията - докладчик от 06.07.2012 г. жалбата е оставена без движение, на жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на допуснатата нередовност, с предупреждение за последиците при неизпълнението в срок. Съобщението заедно с указанията е получено от процесуалния представител на жалбоподателя на 24.07.2012 г. В дадения едноседмичен срок от получаване му, същите не са били отстранени, поради което частната жалба следва да бъде върната.

Водим от горното и на основание чл.275, ал.2 от ГПК във вр. с чл.262, ал.2, т.2 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА жалба вх. № 1591/07.05.2012 г. по регистъра на Новозагорски районен съд на ППК „Кортен", с.Кортен, чрез процесуален представител по


пълномощие - адв.Е.М., срещу Определение от 10.04.2012 г., постановено по гр.д. № 468/2011 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности в жалбата.

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр.д. № 378 по описа за 2012 г. на Сливенски окръжен съд.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1