О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 18.07.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осемнадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

    ЧЛЕНОВЕ :        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                     СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 385 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е образувано по жалба на процесуалния представител на „ЕАР ЛУКС – В” ООД, взискател по изпълнително дело 20108360400457 против съобщение изх. № 3964/28.05.2012г. на ЧСИ Н. Г. с рег. № 836 на КЧСИ и район на действие Сливенски окръжен съд.

В жалбата се твърди, че на 13.06.2012г. на жалбоподателя „ЕАР Лукс – В” ООД било връчено съобщение, с което бил уведомен, че във връзка с изготвеното разпределение на постъпили суми по изп. производство, следва да бъде внесена сумата в размер на 22 562.27 лева. В противен случай, взискателят е предупреден, че ще бъдат приложени последиците на чл.495 от ГПК.

На същия ден, 13.06.2012г. взискателят „ЕАР ЛУКС – В” ООД получил и съобщение, с което ЧСИ го уведомил, че Държавата е присъединен взискател за сумите посочени в удостоверението на НАП.

В жалбата се сочи, че изготвеното разпределение не е предявено на длъжника и всички взискатели, които следва да бъдат призовани за това в определен от съдебния изпълнител ден. Тъй като предявяване на разпределение не е направено, съответно няма и влязло в сила такова, поради което правно необосновано било и задължението за внасяне на сумата в размер на 22 562.27 лева.

Предвид гореизложеното, от съда се иска да бъдат отменени като незакосъобразни действията на ЧСИ Н. Г. по изп. дело № 457/2010г., с които взискателят е задължен да внесе сумата от 22 562.27 лева поради това, че липсва правно основание за такова задължение – влязъл в сила протокол за разпределение по реда на чл. 462 от ГПК.

Жалбата е връчена редовно на длъжника в изпълнителното производство, като в указания от съда срок не е депозиран отговор.

По делото са приложени подробни мотиви на ЧСИ относно движението и извършените процесуални действия в хода на цялото изпълнително производство.

След анализ на приложените по делото доказателства, настоящия съдебен състав констатира следното :

Изпълнителното производство е образувано по повод подадена молба от „ЕАР ЛУКС –В” ООД, с приложен към нея изпълнителен лист от 12.07.2010г. издаден по гр.д. № 1697/09г. по описа на РС – Сливен, с който е осъден „Никрас Ойл” ООД да заплати на „ЕАР Лукс – В” ООД посочените в изп. лист суми.

В хода на изпълнителното производство е проведена публична продан на МПС, представляващи :

- колесен трактор, модел „KIOTI” СК 35, рама GT8100001, с рег. № СН01656;

- колесен трактор, модел „FOTON FT 404 , рама TB048978Y, с рег. № СН01984. На проведената продан е участвал и подал наддавателни предложения само взискателя „ЕАР Лукс – В” ООД и съответно е обявен за купувач с протокол от 18.05.2012г.

На 23.05.2012г. е получено удостоверение от НАП – Сивен, от което е видно, че длъжникът „Никрас Ойл” ООД към 22.05.2012г. има задължение в размер на 41 555.04 лева. Уведомление за присъединяване на държавата е изпратено на „Еар Лукс – в” ООд на 31.05.2012г., получено на 13.06.2012г.

На 28.05.2012г. е изготвено постановление за разпределение на постъпилите суми в изпълнителното производство и определяне на сумите, необходими за изплащане на съразмерните части от вземанията на взискателите. На взискателя „ЕАР Лукс – В” ООД  е указано да заплати по сметка на ЧСИ сумата в размер на 22 562.27 лева, която ще служи за : удовлетворяване вземанията на НАП Сливен за дължимо ДДС в размер на 3 986.66 лева; за дължимите такси и разноски на ЧСИ общо в размер на 2 086.82 лева с ДДС, вземанията на НАП Сливен общо в размер на 16 488.79 лева.

Разпределението не е предявено на страните в изпълнителното производство.

Уведомление за тези задължения е връчено на „ЕАР Лукс – В” ООД на 13.06.2012г., като е указано правото на жалба в тридневен срок.

На 18.06.2012г. е депозирана и разглежданата жалба от „ЕАР Лукс – В” ООД.

С оглед изложените констатации, настоящата съдебна инстанция направи следните изводи от правно естество, а именно :

Жалбата е преждевременна, респ. процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане по следните съображения :

Съгласно разпоредбата на чл. 462, ал.1 от ГПК съдебният изпълнител предявява разпределението на длъжника и на всички взискатели, които се призовават за това в определен от съдебния изпълнител ден. Разпределението подлежи на обжалване в три дневен срок. Ако в този срок не постъпи жалба, разпределението се смята за окончателно и съдебният изпълнител предава сумите по разпределението.

В конкретния случай е налице изготвено на 28.05.2012г. Постановление за разпределение на суми по изпълнителното производство. Същото обаче не е предявено по предвидения процесуален ред на страните в изпълнителното производство, а и те самите, както се посочва в жалбата, не са запознати с него. Едва след предявяване на разпределението, страните разполагат с правото на жалба в указания три дневен срок.

Атакуваното уведомление / съобщение до взискателя „ЕАР Лукс – В” ООД, с което е указано внасяне на суми във връзка с разпределението не подлежи на самостоятелно обжалване към настоящия момент. Това задължение евентуално ще възникне като последица на  разпределението, както е посочено и в разпоредбата на чл. 495 от ГПК.

Действията на ЧСИ, изразяващи в изпращане на съобщение изх. изх. № 3964/28.05.2012г. по описа на ЧСИ Н. Г., с което се указва внасянето на суми от взискателя, не подлежат на съдебен инстанционен контрол, тъй като същите са извън лимитативно изброените действия и актове в разпоредбата на чл. 435 от ГПК.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕАР ЛУКС – В” ООД с ЕИК 12154687 взискател по изпълнително дело 20108360400457 на ЧСИ Н.Г., с рег. № 836, против действията на ЧСИ, обективирани в съобщение изх. № 3964/28.05.2012г. на ЧСИ Н. Г., с което е указано заплащане на сума в размер на 22 562.27 лева във връзка с изготвено на 28.05.2012г. постановление за разпределение на постъпили суми в изпълнителното производство.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 385/2012г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок, считано от съобщаването му с частна жалба пред БАпС.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                             2.