О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Сливен, 13.07.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети юли  през две хиляди и дванадесета година в състав:

        

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                         мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Кондова ч. гр. д. № 400 по описа за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл., вр.чл.413, ал.1 ГПК.

Образувано е въз основа на частна жалба от Б.П.Д. ***, депозирана чрез процесуален представител по пълномощие, съгл.чл.32, т.1 ГПК. Обжалва се издадена от СлРС заповед за незабавно изпълнение № 1115/20.04.2012г. по ч.гр.д. № 1772/2012г., в частта за разноските, като се твърди, че съда не присъдил сторените в заповедното производство разноски, касаещи платено адвокатско възнаграждение.

Жалбоподателят твърди, че към заявлението по чл.417 ГПК приложил и адвокатско пълномощно, от което било видно, че уговорената сума за адвокатски хонорар е била реално заплатена. От настоящия съд се иска присъждане на посочените разноски, представляващи платено адвокатско възнаграждение.

В срока по чл.276, ал.1 ГПК от ответната по частната жалба страна не е постъпил писмен отговор.

Сливенски окръжен съд, намира депозираната частна жалба за редовна и допустима, подадена е в законоустановения срок, от правно легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Производството по ЧГД №1772/2012г. по описа на СлРС е образувано по заявление на Б.П.Д. ***, депозирано от процесуален представител по пълномощие за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съгл.чл.418, вр.чл.417, т.9 ГПК срещу длъжника И.П.Д. *** за парично вземане в размер на 200,00 лв. – главница, 10,00 лв. лихва за периода 15.10.2011г. до 19.04.2012г. и законна лихва, считано от 19.04.2012г. до окончателното изплащане на задължението.

В заявлението за издаване на заповед за изпълнение, заявителят трябва да посочи, както вземането си срещу длъжника, така и разноските, които е сторил в заповедното производство / арг. чл.412, т.6 ГПК/. Съдът се произнася с разпореждането си както по основателността на

 

 

 

притезанието, така и за дължимите от длъжника и документирани от заявителя разноски.

В конкретната правна хипотеза в заявлението по чл.417 ГПК, заявителят е посочил единствено търсената от длъжника сума / главница и лихви/, но не и направените в заповедното производство разноски – за платена държавна такса и адвокатско възнаграждение и в този смисъл не е налице  надлежно формулирано искане за присъждането на тези разноски.

Ето защо частната жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

С оглед изложените съображения, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ,  като неоснователна частна жалба, от Б.П.Д. ***, депозирана чрез процесуален представител по пълномощие срещу издадена от Сливенски районен съд заповед за незабавно изпълнение № 1115/20.04.2012г. по ч.гр.д. № 1772/2012г., в частта за разноските.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           1.

                                                                                           2.