О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 18.07.2012 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 401 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е върната исковата молба поради неотстраняване на нередовностите и е прекратено производството по нея, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателите обжалват определението, като заявяват, че представят молба, с която може да се пренасочи сумата от 129.20 лв., платена погрешно по гр.д. № 7454, към гр.д. № 8434/11г., респективно и д. № 2500/12г. и допуснатата от тях грешка не е непоправима. Освен това заявяват, че неизрядността на исковата молба се дължала на временно отсъствие на адвоката им, а те самите били заболели и това им попречило да вземат съответните своевременни мерки и отношение. Представят и молба по чл. 65 от ГПК за възстановяване на срока поради непреодолими обстоятелства, като прилагат документи, удостоверяващи наличие на заболявания. Поради изложеното молят въззивния съд да отмени определението и да им бъде дадена възможност за отстраняване на допуснатите  нередовности на исковата молба.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

СлРС е оставил без движение исковата молба с разпореждане от 11.06.2012г. и е съобщил на ищците в едноседмичен срок да отстранят констатираните нередовности.

Разпореждането е връчено надлежно на 20.06.2012г.

С писмена молба от 22.06.2012г. двамата ищци са уведомили съда, че са внесли такса при завеждане на гр.д. № 8434/11г. в размер на 129, 20 лв., която поради грешка, била вписана по гр. д.№ 7454/11г., по което дело имало отделно внесена д.т. от 220 лв. Заявяват, че при подаване на новата искова молба са внесли още 129, 20 лв.,  и считат, че това се равнява на пълния размер на изискуемата д.т. Представили са и искова молба-уточнение, в която са описали отделните си претенции по размер, без да въвеждат различни от първоначалните обстоятелства и без да формулират петитум, не са приложили вносна бележка за друга платена по делото такса.

СлРС е постановил обжалваното определение, с което, като е преценил, че не са отстранени указаните нередовности, е върнал исковата молба на ищците и е прекратил образуваното по нея производство, на 25.06.2012г.

Определението следва да се отмени като незаконосъобразно, тъй като с разпореждането за оставяне без движение на исковата молба съдът е дал на ищците предвидения в ГПК едноседмичен срок да отстранят указаните нередовности, който, с оглед връчване на съобщението на 20.06.2012г., изтича на 27.06.2012г.

Подаването на молбата от страна на ищците на 22.06.2012г. не ги лишава от възможността до изтичането на дадения им срок на 27.06.2012г., да подадат допълнително такава и да предприемат и други действия за изпълнение на указанията на съда. независимо, че с първата молба те не са сторили това, според преценката на първоинстанционния съд. Последният ги е лишил от законоустановената им възможност да отстранят нередовностите в рамките на гарантирания им от правната норма срок и своеволно е преустановил преждевременно течението му. Това само по себе си прави незаконосъобразно атакуваното определиние и въззивният съд не следва да го разглежда по същество.

Поради това обжалваното определение следва да бъде отменено, като делото бъде върнато на СлРС за надлежно изпълнение на процедурата по чл. 129 от ГПК.

С частната жалба е администрирана и подадена от ищците до СлРС  молба по чл. 65 от ГПК за възстановяване на срок. Компетентен да я разгледа е СлРС и той следва да стори това незабавно след връщане на делото.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ определение от 25.06.2012г. по гр.д. № 2500/12г. на СлРС, с което е върната исковата молба на А.И.И. и Г.И.И. и е прекратено производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба,  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА гр.д. № 2500/12г. на СлРС на РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН за провеждане на процедурата по чл. 129 от ГПк при спазване на законовите изисквания и за произнасяне по молбата от 09.07.2012г. по чл. 65 от ГПК.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: