О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 26.07.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…двадесет и шести юли……………..…………………………

през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: МАРИЯ БЛЕЦОВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 404 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435  и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на Община Карлово, представлявана от кмета Е.К., против действията на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 на КЧСИ с район на действие СлОС, по изп. дело № 201283550400342, представляващи постановление за приемане на разноски, изх. № 8899/11.06.2012 г. В жалбата се твърди, че горното изпълнително дело е образувано против Община Карлово за заплащане на сумата от 416 695.70 лв. главница, ведно със законната лихва, неолихвяема сума в размер на 28 709.39 лв. и 15 862.26 лв. такса, която е събирана чрез налагане на запор със запорно съобщение по банковите сметки на общината и дължимите суми се удържат по предвидения за това ред и начин. На 19.06.2012 г. получил съобщение за постановление за приемане на разноски от 11.06.2012 г., с което ЧСИ го уведомил, че към горепосочените суми се дължи и сумата от 14 050 лв., представляваща адвокатски хонорар. Твърди, че веднъж вече е получавал съобщение със същото съдържание за приемане на разноски и е подал жалба, по която е било образувано гр.д. № 236/2012 г. по описа на Сливенския окръжен съд, по което е налице произнасяне с определение за прекратяване на производството пред съда и връщане на делото на ЧСИ за произнасяне по искането за намаляване на разноските по изпълнителното дело, касаещи адвокатския хонорар. Счита, че извършеното действие от ЧСИ е незаконосъобразно, тъй като възнаграждението е прекомерно по смисъла на ГПК и следва да бъде намалено до минималния размер, определен в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Счита, че не е налице фактически или правна сложност на изпълнителното дело, тъй като по него има само наложен запор на банковите сметки на Община Карлово.

Моли съда да отмени действията на ЧСИ, обективирани в постановление за приемане на разноски от 11.06.2012 г., изх. № 8899/11.06.2012 г. като незаконосъобразни и намали на основание чл. 78 ал.5 от ГПК адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателите, поради прекомерност, като присъди юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

Постъпило е възражение от пълномощника на взискателя „Еконекст” ООД, в което същият твърди, че не е налице прекомерност на уговореното възнаграждение, което е в размер малко над два пъти от определения минимум в Наредба № 1 и отговаря на фактическата и правна сложност на делото. Моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

В съответствие с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК ЧСИ П.Р. е депозирала писмени обяснения към настоящата жалба, в които по същество не се обяснява защо не се е произнесла по молбата за намаляване на възнаграждението и  на какво основание повторно е изпратено съобщение със същото съдържание до длъжника.

Жалбата е подадена в срок от лице, имащо право на обжалване, но същата е процесуално недопустима.

След запознаване с производството по изпълнителното дело и доказателствата, приложени с настоящата жалба, съдът констатира следното:

Горното изпълнително дело е образувано против Община Карлово за заплащане на сумата от 416 695.70 лв. главница, ведно със законната лихва, неолихвяема сума в размер на 28 709.39 лв. и 15 862.26 лв. такса, която е събирана чрез налагане на запор със запорно съобщение по банковите сметки на общината и дължимите суми се удържат по предвидения за това ред и начин. На 27.03.2012 г. Община Карлово е получила съобщение, че дължи, освен изброените суми, още и сума в размер на 15 000 лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. След получаването на това съобщение в срок представителят на Община Карлово е подал до Сливенския окръжен съд жалба против съобщението за заплащане на разноските, по която е образувано гр.д. № 236/2012 г. по описа на СлОС. В жалбата са наведени доводи, че разноските за адвокатско възнаграждение са прекомерни по смисъла на чл. 78 ал.5 от ГПК и следва да бъдат намалени. С определение от 26.04.2012 г. състав на СлОС е констатирал, че жалбата е недопустима, като преждевременно подадена, тъй като ЧСИ не се е произнесъл с акт по искането за намаляване на разноските. Оставил е жалбата без разглеждане. Прекратил производството по гр.д. № 236/12 г. по описа на СлОС. В мотивите на определението си е отбелязал, че жалбата следва да се върне на ЧСИ за произнасяне по същество, с постановление за разноските. Определението е влязло в сила, тъй като не е било обжалвано и с писмо изх. № 342/02.05.2012 г. е изпратено на ЧСИ П.Р.. След получаване на определението на СлОС, до длъжника Община Карлово е изпратено съобщение от 15.05.2012 г., получено на 21.05.2012 г., с което длъжникът е уведомен, че с резолюции от 20.03.2012 г. и от 09.03.2012 г. са приети разноски по изпълнителното дело за адвокатски хонорар, съответно за сумите 13 800 лв. и 250 лв.

На 21.05.2012 г. длъжникът Община Карлово по повод изпращането съобщение от 15.05.2012 г. е посочила, че държи ЧСИ да се произнесе по искането за намаляване на разноските за адвокатско възнаграждение като прекомерни.

На 11.06.2012 г. ЧСИ П.Р. е постановила постановление за приемане на разноски, с което е приела за разноски по цитирането изпълнително дело претендирания размер на договорения и платен адвокатски хонорар в размер на 14 050 лв. В посоченото постановление не е коментирано искането на длъжника за намаляване на адвокатското възнаграждение и липсва произнасяне по това искане. Постановлението е съобщено на длъжника на 25.06.2012 г.

Подадената жалба е отново преждевременно подадена. Въпреки указанията на Сливенския окръжен съд по гр.д. № 236/2012 г. до ЧСИ П.Р. същата не се е произнесла изрично по направеното искане до нея за намаляване на размера на заплатеното адвокатско възнаграждение на основание чл. 78 ал.5 от ГПК. В мотивите по посоченото дело съдът е приел, че не е компетентен да разгледа искането за намаляване и същото следва да се изпрати по компетентност на ЧСИ, който да се произнесе със съответния акт. Впоследствие длъжникът е депозирал и ново искане за произнасяне със същото съдържание, подадено по изпълнителното дело на 21.05.2012 г. Въпреки това ЧСИ не се е произнесъл по направеното искане, а е издал постановление за приемане на разноски от 11.06.2012 г., с което е приел претендирания размер на договорения и платен адвокатски хонорар в размер на 14 050 лв. Не може да се приеме, че цитирането постановление представлява произнасяне на ЧСИ по искането на длъжника с правно основание чл. 78 ал.5 от ГПК, тъй като в това постановление не е посочено, че е налице такова искане, в диспозитива на постановлението липсва формиране на воля за неговото отхвърляне или уважаване и в мотивите на постановлението липсват изводи дали същото е основателно или не. Не може да се приеме, че е налице произнасяне по това искане след като разноските са приети в пълен размер, тъй като липсва формирана воля на ЧСИ относно обстоятелството дали искането е основателно или не.  В компетентността на ЧСИ  е да се произнесе понаправено искане с правно основание чл. 78 ал.5 от ГПК, пред който делото е висящо и пред който е повдигнат въпроса за разноските ( в този смисъл и Определение № 403 от 1.12.2008 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1762/2008 г., V Гр. отделение и Определение № 189 от 26.06.2009 г. на ВтАС по в. ч. гр. д. № 338/2009 г.).

По изложените съображения следва отново да се приеме, че жалбата е преждевременно подадена, преди произнасянето на ЧСИ по направеното искане за намаляване на разноските, поради което производството по нея е недопустимо и следва да бъде прекратено. Следва да бъде указано на ЧСИ да се произнесе с изричен конкретен акт относно направеното искане за намаляване на разноските, което е изцяло от неговата компетентност и което искане следва да бъде съобщено на страните, с оглед правото им на жалба.

Искането на жалбоподателя за присъждане на разноски в тази инстанция е неоснователно, поради обстоятелството, че жалбата не се разглежда по същество, а производството се прекратява като недопустимо.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Карлово, представлявана от Кмета д-р Е.К. *** срещу действията на ЧСИ П.Р., рег. № 835 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Сливен по изпълнително дело № 201283550400342 против постановление за приемане на разноски, изх. № 8899/11.06.2012 г., като преждевременно предявена.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 404/2012 г. по описа на Сливенския окръжен съд.

УКАЗВА на ЧСИ П.Р., рег. № 835 с район на действие СлОС, че следва да се произнесе с изричен акт по направеното искане от длъжника Община Карлово с правно основание чл. 78 ал.5 от ГПК за намаляване на адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателя, поради прекомерност, което да бъде съобщено на страните.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

         ЧЛЕНОВЕ :