О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 26.07.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                      МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 427 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 23.01.09г. е постъпила жалба против действията му.

Жалбата е подадена от длъжника по изп.д. № 20108350401018 на  ЧСИ рег.№ 835 и район на действие района на СлОС.

С нея се атакуват действията на ЧСИ, изразяващи се в налагане на възбрана на 47 броя недвижими имоти на длъжника, който счита тези действия за незаконосъобразни и иска те  да бъдат отменени.

Насрещната страна – кредитор по изпълнителното дело не е подала писмено възражение.

ЧСИ не е представил обяснения, а единствено хронологична справка на действията си.

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Длъжникът по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 2 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане. Тази норма предвижда еднакви основания за обжалване за няколко различни участници в изпълнителното производство.

В настоящия случай не е налице никоя от двете хипотези, при наличието на които се поражда правото на жалба. Твърденията на жалбоподателя, че действията по възбраната са незаконосъобразни, тъй като са извършени след допускане на обезпечение на иск чрез спиране на изпълнителното производство, не са годни да обосноват допустимостта на жалбата. Както се посочи вече, разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК конкретизира изрично действията на СИ и основанията, на които длъжникът единствено може да ги атакуваа. Инвокираните в жалбата оплаквания не са свързани нито с насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, нито с отнемане на движима вещ или отстраняване от имот при ненадлежно уведомяване за изпълнението, нито касае глоба или постановление за разноски.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 4852 по изп.д. № 1018/10г. от 14.05.2012г. на длъжника ППК “Кортен”, със седалище и адрес на управление на дейността с. К., община Н.З., ул. “ М. г.” № *, против действията на ЧСИ рег. № 835 и район на действие района на СлОС по изп.дело № 20108350401018, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 427/12 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: