ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

26.02.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…двадесет и шести февруари.............…………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..…гр..дело №  432. по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба, адресирана до Окръжен съд – Сливен, с която са предявени искове с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД и цена съответно 34 790 евро и 127 890 евро.

            С допълнителна молба от 25.02.2013г., ищецът е заявил че намалява претенциите си, като предявява исковете като частични в размер на 1250 лв. от 34 790 евро и 1250лв. от 127 890 евро.

Съдът е длъжен да следи служебно за спазване на родовата подсъдност и намира че следва да прекрати делото пред този съд и изпати същото на СлРС, който е компетентен да го разгледа по правилата на родовата подсъдност тъй като цената на предявените искове е под 25 000. По направеното искане за определяне на различен срок от законовия за внасяне на д.т. и по администрирането на подадената молба  за отмяна , следва да се произнесе, съдът от чиято компетентност е разглеждането на делото.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.1 във вр. чл. 104 т.4 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. № 432/2012 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Сливен, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: