ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 02.08.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на втори август през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 436 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 274 и сл.  ГПК.

         Образувано е въз основа на частна жалба от С.С.В. ***, депозирана чрез пълномощник, съгл.чл.32, т.1 ГПК, насочена срещу разпореждане на ДСИ – гр.Сливен от 03.07.2012г., постановено по изпълнително дело № 255/2009г. по описа на ДСИ Сливен, с което е върната депозирана жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 30.05.2012г. по горепосоченото изпълнително дело.

В жалбата се твърди, че неправилно и в нарушение на закона съдебният изпълнител върнал жалбата, тъй като съобщението за отстраняване на нередовностите, в частност внасяне на дължимата държавна такса за разглеждане на подадената жалба  било изпратено на пълномощника на страната / дрлъжника по делото С.В./, а не на посочения в жалбата съдебен адрес. Твърди се, че след като в жалбата длъжницата по изпълнителното дело е посочила съдебен адрес е следвало съобщението за внасяне на държавната такса да бъде изпратено на този адрес.

Сливенски окръжен съд, като обсъди доводите, изложени в частната жалба във връзка с данните по делото, намира следното:

Частната жалба е редовна и допустима, подадена от надлежна страна, в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

За да върне жалбата против действията на съдебния изпълнител, последният приел, че жалбоподателката не е отстранила в дадения срок нередовностите в нея, за което е уведомена чрез пълномощника й по изпълнителното дело със съобщение получено от последния на 25.06.2012г.

Така формирания правен извод е правилен и законосъобразен. По делото е представено пълномощно от 04.01.2012г., с което е упълномощен като процесуален представител на страната по изпълнителното производство адв.Ц. ***, поради което и връчването на съобщението за отстраняване нередовности в жалбата на него, като пълномощник на жалбоподателката е редовно, съгласно чл.39, ал.1 ГПК. Без значение е обстоятелството дали пълномощникът е уведомил страната за указанията, релевантен факт е неизпълнението им в указания срок, поради което правилно съдебния изпълнител е приложил разпоредбата на чл.262, ал.2, т.2 ГПК, като върнал подадената жалба.

Неоснователно се поддържа в жалбата, че съдебния изпълнител следвало да съобщи указанията на жалбоподателката на посочения в жалбата съдебен адрес. Разпоредбата на чл.39, ал.1 ГПК повелява, че съдебен адресат е посочено от страната лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията, докато адрес за връчване според нормата на чл.38 ГПК е посочения по делото адрес от страната, а в случай на невъзможност да бъде открита страната на този адрес, съобщението да се връчи по настоящ, съответно по постоянен адрес. В конкретната правна хипотеза в жалбата е посочен именно съдебен адрес, но тъй като той е извън седалището на съда / в случая РС-Сливен/, доколкото е посочен адрес на адвокатска кантора в гр.София, съобщението правилно е било връчено на пълномощника на страната.

Освен това, видно от пълномощното, с което е упълномощена адв. Вуковска – АК – гр.Кюстендил и служебен адрес, съвпадащ с този посочен от страната като съдебен адресат в жалбата, в т.2 е посочено, че този пълномощник няма право да получава от името на страната съобщения, призовки, известия и др. по всички дела, по които е страна жалбоподателката С.В..

С оглед изложените съображения, следва обжалваното разпореждане да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.279 ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна частната жалба подадена от С.С.В. ***, депозирана чрез пълномощник адв.К.Ц. ***.

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Разпореждане от 03.07.2012г., постановено по изп.д. № 255/2009г. на държавен съдебен изпърнител при РС-Сливен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС РБ, по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК, при наличие на предпоставките, визирани в чл.280, ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1.

                                                                                    2.