О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 16.08.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно  гр. д. N 448 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

    Производството е по частна жалба против определение № 575/10.02.2012 г.  по гр. д. № 102/2012 г. на СлРС, с което е допуснато обезпечение на предявен иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело. В частната жалба се твърди, че определението е недопустимо и неправилно. По изпълнителното дело жалбоподателят е закупил на публична продан недвижимия имот и постановлението за възлагане е влязло в сила. С това изпълнението е осъществено и е приключено. По искане на жалбоподателя  съдебният изпълнител е започнал процедурата по въвеждането в закупения имот.  По същото дело съдът е допуснал обезпечение, по което е била издадена обезпечителна заповед за спиране на изпълнението по същото изпълнително дело и второ обезпечение на същото основание е недопустимо. Освен това съдът е допуснал обезпечението по отношение на лице, което не участва в производството по настоящото дело. Отделно от това определението е и незаконосъобразно, тъй като изпълнението е осъществено и имотът е продаден. Процедурата по въвод във владение е извън основното изпълнение и няма връзка с предмета на исковете по настоящото гражданско дело, които са за делба и за прогласяване нищожност на вече извършена делба.  Процедурата по въвода се развива между жалбоподателя и владелците на имота, а не спрямо бившите собственици, които са страни по делото.  Разпоредбата на чл. 498 ал.2 от ГПК сочи, че въводът се осъществява срещу всяко лице, което се намира във владение на имота и ако това лице има претенции то може да се защити чрез предявяване на иск срещу купувача. С оглед на изложеното се иска отмяна на атакуваното определение.

По повод на тази въззивна жалба са подадени възражения от страните по гражданското дело, с които изразяват становища, че жалбата е неоснователна и обжалваното определение следва да бъде потвърдено. Сочи се, че  производството по гражданското дело е приключило и е обявено за решаване. Твърди се, че ще  бъдат засегнати правата на ищцата, ако бъде отменено обезпечението и при позитивно решение за нея ще бъде затруднено осъществяването на правата й. Съображенията на всички, подали възражения, са идентични.

С определение № 575/10.02.2012 г. по гр. д. № 102/2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнението по изпълнителното дело, като е изложил съображения свързани с евентуалното засягане на правата на ищцата. Целта е да се обезпечи и запази състоянието на имота, за да се попречи за отчуждаването му на трето лице.

Определението е незаконосъобразно. Действително законът допуска обезпечаване на иска чрез спиране на изпълнението срещу представяне на гаранция. Това обаче не е достатъчно условие за налагане на обезпечителната мярка, а следва да бъде преценено дали чрез налагането на обезпечението ищецът ще гарантира правата си по решението. В случая с оглед характера на спора е необходимо вписване на исковата молба в службата по вписвания, което гарантира правата на страната. Всички действия свързани с този имот след вписването няма да произведат действия спрямо ищцата.  Така тя ще гарантира правата си при евентуално положително за нея решение. Освен това като е наложил тази обезпечителна мярка съдът не се е съобразил с фазата, в която се намира изпълнителното производство. Постановлението за възлагане е влязло в законна сила и за купувачът е възникнало правото на собственост върху възложения му имот. Поради това той може да иска да бъде въведен в имота от съдебния изпълнител, тъй като вече е придобил собствеността. Препятстването на възможността собственикът фактически да влезе в имота не променя правния му статут свързан с вече извършената и приключила публична продан. Поради това и налагането на тази мярка не би могла да доведе до целите, които законът е посочил в чл. 391 ал. 1 от ГПК.

 

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 575/10.02.2012 г.по гр. д.№ 102/2011 г.на Сливенски районен съд, с което е допуснато обезпечение на предявен по делото иск чрез спиране на изпълнението по изп.д.№ 20108370400746 по описа на ЧСИ П. Г. вписан в КЧСИ с рег. № 837 с район на действие Сливенски окръжен съд до приключване на гр. д. № 102/2011 г. на СлРС с влязло в сила решение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: