ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 08.08.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми август през две хиляди и дванадесета година в състав:

                  

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                     ЧЛЕНОВЕ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                                                        мл.с.     КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 Като разгледа докладваното от мл.съдия Кондова  гражданско дело № 458 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.255 и сл. ГПК.

Образувано е въз основа на депозирана молба за бавност от В.В.С. ***. В молбата се твърди, че по исковата й молба от 11.05.2012г., съдът изпращал многократно съобщения за изправяне на нередовности в нея, с указания, че ако не отстрани констатираните  нередовности в срок исковата молба ще бъде върната, а производството по делото прекратено. Жалбоподателката счита, че е изпълнила всички указания на съда, включително и внесла държавна такса в размер на 50,00 лв., но съдът неоснователно не насрочвал делото за разглеждане в открито съдебно заседание. Моли да се дадат указания по насрочване на делото от НЗРС.

Към молбата е приложено становище на съда, разглеждащ делото.

Молбата е допустима, но разгледана по същество – неоснователна и съображенията за това са следните:

Производството по гр.д. № 486/2012г. по описа на НЗРС е образувано въз основа на депозирана искова молба от В.С. ***– настояща жалбоподателка, постъпила в деловодството на съда на 11.05.2012г. С молба от 18.05.2012г. ищцата е поискала от съда предоставяне на правна помощ по образуваното гр.д. № 486/2012г. на НЗРС. Исковата молба е оставена без движение с разпореждане от съдията докладчик от 14.05.2012г., като на ищцата са дадени указания за отстраняване на нередовностите.

С определение № 499 от 01.05.2012г. съда, разглеждащ делото е направил отвод на съдията докладчик. Последвало е ново разпределение на делото, а с определения №№ 504/02.05.2012г. и 506/03.05.2012г. – определените да разгледат делото съдии са направили отвод на основание чл.22 и сл.ГПК. Така делото било разпределено за разглеждане на друг съдия от НЗРС. Последвало е поредно оставяне без движение на исковата молба с разпореждане на съда от 28.05.2012г., с указания до ищцата за отстраняване на нередовности, както и представяне на декларация по чл.23, ал.4 ГПК във връзка с произнасянето на съда по молбата за предоставяне на правна помощ. Ищцата е представила в съда копия от исканите документи без заверка от нейна страна за вярност, поради което съда отново е оставил молбата без движение с указания до ищцата за поправяне на нередовностите с разпореждане от 08.06.2012г. Ищцата, настояща жалбоподателка не е отстранила нередовностите в молбата си, но въпреки това с разпореждане от 19.06.2012г. съда  е дал поредни указания да стори това, като й се предостави бланка на декларация за материално и гражданско състояние. След отстраняване на констатираните нередовности в молбата за исканата правна помощ, съдът с мотивирано Определение № 704/02.07.2012г. е отказал предоставяне на правна помощ. Това определение не е било обжалвано в срок и влязло в законна сила.

С разпореждане на съда от 13.07.2012г.исковата молба на ищцата е оставена без движение с указания за отстраняване на констатираните нередовности в срок. Съобщението за това е получено от ищцата на 17.07.2012г., която с отговор / на съобщението/ заявила, че исковата й молба е редовна и настоява за насрочване на делото в открито съдебно заседание.

С Определение № 786/27.07.2012г. съда на основание чл.22 и сл.ГПК е направил отвод на съдията докладчик по делото с указания до деловодителя да се докладва на Председателя на НЗРС с оглед приложението на чл.23, ал.2 ГПК – за искане до горестоящия съд да постанови изпращане на делото за разглеждане в друг равен съд, поради невъзможността делото да се разгледа в НЗРС при отвод на всички съдии.

Съдът при така изложените обстоятелства и след като се запозна с извършените до момента процесуални действия, намира молбата за определяне срок при бавност по чл.255 ГПК за неоснователна.

При така установената фактическа обстановка, не следва да се определя срок за изпълнение на процесуални действия от съда по насрочване на делото.

За да бъдат предприети всички следващи подаването на исковата молба процесуални действия от съда, законът поставя основно условие исковата молба да бъде редовна, т.е. да отговаря на изискванията, визирани в чл.127 и чл.128 ГПК. В случай, че констатира нередовност на исковата молба, съдът е длъжен да даде указания за отстраняването й, което е част от задължението му да следи за наличието на всички предпоставки за осъществяване правото на иск. Въз основа на изложените твърдения в исковата молба, съдът е този, който дава правната квалификация на предявената претенция. Именно поради тази причина съдът е дал многократно и своевременно указания до ищцата да отстрани нередовностите в исковата си молба, на основание чл.129, ал.2 ГПК.

Поради изложеното по-горе, настоящия състав приема, че  НЗРС е предприел всички необходими и разпоредени от закона действия по осигуряване възможност на ищцата да защити интереса си по делото. Процесуалните действия на съда, описани по-горе не са довели до забавяне на съдебното производство, за което да се определя срок за бавност.

 

 

Така мотивиран, Сливенски окръжен съд намира, че не е налице забавяне в произнасянето на НЗРС, поради което молбата за определяне срок при бавност следва да се отхвърли, а делото да се върне с оглед провеждане на процедура по чл.23, ал.3 от Председателя на НЗРС, респ. продължаване на процесуалните действия от определения съд.

Воден от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ молбата за бавност на В.В.С. ***, подадена по гр.д. № 486/2012г. по описа на НЗРС.

ВРЪЩА  делото на НЗРС.

Определението е окончателно.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           1.

                                                                           2.