ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

гр. Сливен, 28.08.2012 г.                                                              .      ,+

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в   закрито заседание на двадесети осми август през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Бакалова .ч.гр. д. N468 по описа за 2012 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Обжалвано е Определение № 2244/06.07.2012г., постановено по ч.гр.д.№ 3083/2012г. на СлРС, с което е спряно производство, образувано по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 и чл. 418 от ГПК и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводните книги на банка.  

Частният жалбоподател твърди, че определението е незаконосъобразно, развива съображения за неприложимост на разпоредбата на чл. 229 ал. 1 т. 6 ГПК и моли въззивния съд да отмени атакувания акт и върне делото за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Претендира разноските за въззивното производство.

Частната жалба е редовна и допустима, тъй като отговаря на изискванията на чл.275 ГПК, подадена е в законовия срок от процесуално легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от атакуване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество частната жалба е и основателна.

СлРС е спрял производството по делото, образувано по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 229 ал. 1 т. 6 от ГПК, като мотив е посочено приключване на производството по конституционно дело № 4/2012г. на КС на РБ.

Не са налице цитираните условия, за постановяване на определение за спиране на производството.

Възможност за спиране на заповедно производство изобщо не е предвидена в гл. XXXVII ГПК. Този процесуален инструмент се отнася само за общото исково производство. Естеството на заповедното производство изключва спирането, тъй като няма изрично препращане към общите правила и те остават по начало неприложими.

Настоящият случай не може да се подведе и под хипотезата на чл. 229 ал. 1 т. 6 от ГПК, съгласно която производството се спира когато КС РБ е  допуснал разглеждане по  същество на искане,  с което  се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон.

Такова спиране би било допустимо само когато се касае за оспорване на приложимия закон в конкретно съдебно производство по конкретно дело –т.е. когато състав на ВКС, разглеждащ делото, сезира КС РБ с искане за произнасяне по конституционосъобразността на приложим по конкретния спор закон и едновременно с това, КС РБ е допуснал разглеждането на искането по същество. В случая КС РБ е сезиран не от състав на ВКС, а от омбудсмана на РБ, и не по конкретно дело, а по принципен въпрос, касаещ конституционосъобразността на правната норма на чл. 417 т. 2 от ГПК и тези несъответствия не позволяват привеждане в действие на възможността за спиране на производство на основание чл. 229 ал. 1 т. 6 от ГПК.

Поради изложените съображения, въззивният съд намира обжалваното определение за незаконосъобразно, поради което следва да го отмени и върне делото за произнасяне по заявлението по чл. 417 от ГПК.

С оглед уважаването на частната жалба на жалбоподателя следва да се присъдят разноските за това производство в размер на 146.10 лв.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 2244/06.07.2012г., постановено по ч.гр.д.№ 3083/2012г. на СлРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА ч.г.д. № 3083/2012г. по описа на СлРС за продължаване на процесуалните действия във връзка с разглеждане и произнасяне по заявление вх. № 15541/05.07.2012г. за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК.

ОСЪЖДА А.Т.К., ЕГН ********* *** да заплати  на „Обединена Българска Банка"АД, ЕИК 00694959 със седалище и адрес на управление гр.С., район „В.", ул."С. С." № * направените разноски в настоящото производство в размер на 146.10.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: