ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

30.08.2012 г..

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на тридесети август, две хиляди и дванадесета година.……………………….

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА                                                              Членове:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  473 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Р.Т.П. против разпореждане от 11.07.2012 г. постановено по ч.гр.д. № 3140/2012 г. по описа на СлРС, в частта, с която заповедното производство е отхвърлено искането за присъждане на адвокатско възнаграждение. Счита разпореждането за незаконосъобразно в тази му част, тъй като са налице условията на чл.38 ал.2 от Закона за адвокатурата за присъждане на възнаграждение в размер определен от съда, тъй като е указана безплатна адвокатска помощ на заявителя на основание чл.38 ал.1 т.3 от ЗА. Моли съда да отмени разпореждането в тази му част и постанови ново по същество, с което да уважи претенцията за заплащане на адвокатско възнаграждение. Претендира разноски пред настоящата инстанция.

            Частната жалба е допустима, подадена в срок от лице имащо право на обжалване и разгледана по съществото си е основателна.

            Р.Т.П. е подал пред СлРС заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от 09.07.2012 г. срещу длъжника Ж.И.К. за сумата 300 лв. въз основа на Запис на заповед. В самото заявление е посочено, че се претендира и адвокатско възнаграждение определено по реда на чл. 38 ал.2 от ЗА. Представен е договор за правна защита и съдействие, в който е записано, че е договорено възнаграждение при условията на чл. 38 ал.2 от ЗА във вр. с чл. 38 ал.1 т.3 от ЗА и е посочено, че липсва платена сума в брой.

            Въз основа на тези искания и доказателства, СлРС с обжалваното разпореждане от 11.07.2012 г. е намерил, че адвокатското възнаграждение не следва да бъде присъдено, тъй като видно от представения договор за правна защита и съдействие в графа „договорено възнаграждение” липсва посочване на сума, както и в графа „платена сума” не е записана сума т.е. липсва доказателство за размера на сумата и за това, че същата е заплатена при съставяне на пълномощното и договора за правна помощ към 09.07.2012 г. В резултат на тези изводи е отхвърлено направеното искане.

            Постановеното определение в тази си част е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            В чл.38 ал.1 на ЗА са уточнени три хипотези при които адвокатът може да окаже безплатна адвокатска помощ на определен кръг лица. В този случай по разпоредбата на ал.2 на същия текст, съдът осъжда другата страна да заплати разноски за адвокатско възнаграждение в размер определен от съда, но не по-малък от минималния размер предвиден в Наредбата за размерите на минималните адвокатски възнаграждения. В такива случаи след като се оказва безплатна адвокатска помощ, безспорно не се заплаща адвокатско възнаграждение и такова не се договоря в договора за правна помощ. Неговият размер следва да бъде определен служебно от съда при условие, че такова е поискано. В конкретния случай определяне на такова възнаграждение е поискано със заявлението от 09.07.2012 г. в т.14.

            След като отмени обжалваното разпореждане, настоящата инстанция следва да реши спора по същество, като осъди длъжника по заявлението Ж.И.К. да заплати на Р.Т.П. сумата от 100 лв. за адвокатска защита, определена като минимално възнаграждение по чл.7 ал.2 т.1 вр. с ал.5 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            Делото следва да бъде върнато на СлРС за издаване на изпълнителен лист.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                                                О П Р Е ДЕ Л И  :

 

            ОТМЕНЯ разпореждане от 11.07.2012 г.по ч.гр.д. № 3140/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен, в частта му, в която е отхвърлено искането за заплащане на разноски, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

            Да се заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за осъждането на Ж.И.К. ЕГН ********** *** да заплати на Р.Т.П. *** сумата 100 лева, представляваща направени разноски в производството по ч.гр.д. № 3140/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен.

            Делото да се върне на СлРС за издаване на Заповед и изпълнителен лист за разноски.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: