О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

                               

                                               гр.Сливен, 29.08.2012 г.

 

 

  СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети август две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА                                                             

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                                                          МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова въззивно частно гражданско дело № 481, по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството се развива по реда на чл.274, ал.1, т.2 във вр. с чл.418, ал.4 от ГПК.

     Делото е образувано по подадена от процесуалния представител на заявителя в заповедното производство, частна жалба срещу Разпореждане № 752 от 16.07.2012 г., постановено по ч.гр.д. № 736/2012 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора. С атакувания акт съдът отхвърлил, като недопустимо заявлението на „Банка ДСК” ЕАД за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу наследниците на длъжника Я.К.Н.. Мотивите на съда са, че за да възникне процесуално правоотношение, очертаните в заявлението страни следва да разполагат с процесуална правоспособност. В случая смъртта била настъпила преди подаване на заявлението и била процесуална пречка да възникне валидно правоотношение както в лицето на починалия, така и спрямо неговите наследници. Процесуалната правоспособност била от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, за която съдът следял служебно във всяка фаза на процеса.

      В частната жалба се прави оплакване за неправилност и незаконосъобразност на атакувания акт. Твърди, че се иска издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ и изпълнителен лист по отношение на наследници на кредитополучателя. Жалбоподателят сочи, че банката е изпълнила изискванията на процесуалния закон и коректно в т.14 на заявлението е поискала да й се издаде съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабди с Удостоверение за наследници на длъжника от Общината. Едва след това да посочи имената, единните граждански номера и адресите на наследниците, за да бъде издадена исканата заповед и изпълнителен лист срещу тях като универсални правоприемници на кредитополучателя. Районният съд неправилно не уважил искането на заявителя за снабдяване със съдебно удостоверение.

               Въз основа на изложеното жалбоподателят моли окръжния съд да отмени атакуваното разпореждане като неправилно и незаконосъобразно и да постанови друго, с което да задължи районния съдия да издаде заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу наследниците на длъжника, след снабдяване с поисканото съдебно удостоверение.

     Съдът след като се запозна с депозираната жалба и материалите по делото, намира, че частната жалба е допустима – подадена е в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване акт.

                След като взе предвид направените в частната жалба оплаквания и данните по делото, настоящият състав на СлОС намира за установено от фактическа страна следното:

       Ч.гр.д. № 736 по описа за 2012 г. на Новозагорски районен съд е образувано по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на  чл. 417 т. 2 от ГПК от „Банка ДСК” ЕАД срещу наследниците/без да са индивидуализирани/на кредитополучателя Я.К.Н. за посочените в заявлението суми. В т.14 на заявлението „Допълнителни изявления и допълнителна информация” банката поискала да й бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова от Общината за наследниците на кредитополучателя.

        С Договор за кредит на текущо потребление от 13.08.2008 г. „Банка ДСК” ЕАД е предоставила на кредитополучателя Я.К.Н. кредит в размер на 8 600 лв. Договорът за кредит е обезпечен от договор за поръчителство между банката и Р.Д.Ч.. В депозираното заявлението се твърди, че кредитът е предсрочно изискуем на основание чл.19, ал.2 от Общите условия, тъй като над деветдесет дни са забавени плащанията по него – последната вноска е от 07.09.2011 г. Районният съд е разгледал по същество заявлението и с атакуваното пред настоящия съд разпореждане е отхвърлил, като недопустимо подаденото заявление с посочените по – горе мотиви.

      С оглед на приетото за установено от фактическа страна, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, съдът прави следните правни изводи:

       Жалбата е неоснователна по следните съображения.

       Настоящият съдебен състав не споделя изложените от първа инстанция доводи. Същите са принципно правилни, но неприложими в конкретния случай. Действително процесуалната правоспособност е една от положителните процесуални предпоставки за възникването на валидно процесуално правоотношение, за която съдът следи служебно. В конкретния казус се иска издаване на заповед за изпълнение не срещу починало лице, а срещу неговите наследници. Поради това настоящият състав не споделя довода на районния съд, че липсва процесуална предпоставка за възникване на валидно процесуално провоотношение не само спрямо починалия, но и спрямо неговите наследници. От друга страна постановения акт се явява правилен по своя краен резултат, тъй като са налице различни от изложените от районния съд основания за отхвърляне на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл.417  от ГПК спрямо наследниците на кредитополучател, като неоснователно.

      По този въпрос е налице задължителна практика, обективирана в Определение № 4 от 07.01.2010 г. по ч.т.д. № 610/2009 г., II т.о. на ВКС, според което в производството по чл.417 от ГПК е недопустимо обсъждането на факти и обстоятелства извън документа, въз основа на който се иска издаване на заповед за изпълнение, освен изключенията по чл.418, ал.3 от ГПК. Поради това е недопустимо обсъждане на обстоятелства във връзка с наследяването и отговорността на наследниците по чл.60, ал.1 от ЗН за задълженията, с които е обременено наследството, поради това, че наследниците отговарят за задълженията на наследодателя си, само ако са приели наследството. Отношенията, които биха били съществували между банката заявител и наследниците на Я.К.Н., не се основават на сключения договор за банков кредит, а са следствие на една опосредена връзка, свързана с факта на евентуално наследяване. Поради обстоятелството, че съдът не може да направи преценка дали документът удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу наследниците на длъжника Я.К.Н., същото правилно е отхвърлено от районния съд, тъй като е представен нередовен от външна страна документ по чл.417, т.2 от ГПК. Строго формалния характер на заповедното производство въвежда редовността на документа от външна страна като абсолютна процесуална предпоставка за издаване на заповед за изпълнение. В този смисъл формалността на производството не позволява издаването на съдебни удостоверения, в резултат на които да се индивидуализират нито длъжниците по вземането, нито самото вземане. Банката може да търси защита на правата по общия исков ред или чрез подаване на заявление по чл.410 от ГПК, ако искът е подсъден на районния съд.

      В този смисъл крайният извод на първоинстанционния съд, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл.417  от ГПК следва да бъде оставена без уважение е правилен, но не защото искането е недопустимо, а защото е неоснователно поради изложените по – горе мотиви.

              Не е поискано присъждането на сторените в настоящото производство деловодни разноски от страна на жалбоподателя, поради което съдът не дължи произнасяне по този въпрос.       

     Водим от горното и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

 

 

                             О П Р Е Д Е ЛИ :

 

 

             ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба „Банка ДСК” ЕАД срещу Разпореждане № 752 от 16.07.2012 г., постановено по ч.гр.д. № 736/2012 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора, с което е отказано издаването на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

              ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 752 от 16.07.2012 г., постановено по ч.гр.д. № 736/2012 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора.

 

              Определението не подлежи на обжалване пред ВКС на РБ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                           

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                         2.