О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 16.10.2012 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНАЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 485 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е молба от В.В.С. ***. Съдът е оставил молбата без движение с разпореждане от 24.09.2012 г. и е дал указания на молителката да конкретизира своите оплаквания, а именно да посочи дали обжалва конкретен постановен акт, определение или разпореждане от РС – Нова Загора , да посочи кой е той и какви са неговите пороци, съответно да посочи и какво желае да постанови окръжния съд. На молителката е указано, че следва да посочи и дали молбата й по съществото си изразява нейно становище касаещо бъдещото разглеждане на исковата й молба от РС – Сливен или РС – Котел. Молителката е била задължена в случай, че обжалва определение или разпореждане на съда да внесе държавна такса в размер на 15 лев. Тя е била предупредена, че при неизпълнение на указаното, молбата й ще бъде върната като нередовна.

         На 02.10.2012 г. е депозирана жалба от Велика С., в която подобна и на депозираната по-рано молба са изложени нейни разсъждения във връзка с образуването гражданско дело пред Районен съд – Нова Загора по което тя е ищец, причините за образуването на това дело, както и поведението на съдиите от Районен съд – Нова Загора, които са депозирали отводи от разглеждането на делото. В жалбата се съдържат и оплаквания за това, че не е била уважена молбата й за правна помощ. Тъй като към жалбата е било приложено определение № 704/02.07.2012 г. по гр.д. № 486 по описа за 2012 на Районен съд Нова Загора с което съдът отказал предоставянето на правна помощ на жалбоподателката С., съдът е счел, че по същество акта, който се обжалва е именно посоченото по-горе определение на Новозагорския съд във връзка с което е оставил жалбата без движение и е указал на страната да внесе държавна такса в седмодневен срок от получаване на съобщението.Видно от приложената по делото разписка последното разпореждане на съда е било съобщено на страната на 08.10.2012 г. и срока в който тя е следвало да внесе държавната такса и да представи доказателства за това е изтекъл на 15.10.2012 г. В този срок не са представени доказателства за внесена държавна такса. На 15.10.2012 г. е депозиран т.нар. отговор от В.С., с който същата настоява на всяка цена делото да й бъде предадено на Районен съд – Сливен за разглеждане.

         Съдът намира, че по същество не е било налице обжалване на нито един съдебен акт постановен от Районен съд – Нова Загора, за да се разгледа в най-кратки срокове депозираната от молителката искова молба, следва делото да бъде изпратено от председателя на РС – Нова Загора до председателя на ОС – Сливен, който да посочи в кой районен съд ще бъде разглеждана исковата молба.

         Тъй като обаче, не са изпълнени разпорежданията на съда за внасяне на държавна такса за разглеждане на депозираната от В.С. молба, следва да бъде върната като нередовна и производството по нея да бъде прекратено.

         На основание чл. 262 ал. 2 т. 2 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

         ВРЪЩА молбата на В.В.С. *** , като нередовна.

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

         Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: