О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 12.09.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 498 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производство по реда на чл. 278 ГПК, във вр. с чл. 413, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 279 ГПК по заявление с искане по чл. 418, ал. 1 ГПК, основано на чл. 417 т. 9, предложение първо от ГПК.

С Разпореждане от 08.06.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 2589 по описа за 2012 г. на СлРС, е разпоредено да се изпрати на заявителя съобщение, че съгласно  чл. 413, ал. 1 ГПК, има право да обжалва заповедта в частта за разноските.

 Постъпила е частна жалба от заявителя. Моли да бъде отменено разпореждането.

 Не са постъпили отговори в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК.

Съдът, като взе предвид оплакванията в частната жалба, доводите и съображенията, изложени в нея, и като разгледа и прецени приложените доказателства по делото, намира частната жалба за процесуално допустима и основателна.

 Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице, против подлежащ на обжалване акт - чл. 279 ГПК, във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.

Атакуваното разпореждане по своята правна същност и последици представлява отказ на районния съд да се произнесе по направено искане за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист за направени разноски в заповедното производство - т. е. е "преграждащо" по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.

В това производство окръжният съд не е компетентен за първи път да се произнася по направеното искане за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист за направени разноски в заповедното производство.

 Компетентен е районният съд, който следва да се произнесе по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК. Едва след произнасяне по направеното искане актът на съда ще подлежи на обжалване.

По изложените съображения, разпореждането е незаконосъобразно. Жалбата е основателна и разпореждането следва да бъде отменено, вместо което делото върнато на СлРС за произнасяне по направеното искане за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист за направени разноски в заповедното производство по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.           

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

 Отменя разпореждане от 08.06.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 2589 по описа за 2012 г. на СлРС , с което е разпоредено да се изпрати на заявителя съобщение, че съгласно  чл. 413, ал. 1 ГПК, има право да обжалва заповедта в частта за разноските, вместо което постановява:

 

 Връща делото на Сливенския районен съд за произнасяне по направеното искане за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист за направени разноски в заповедното производство по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.

 

Определението не  подлежи на обжалване.

 

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: