ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 16.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на шести ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 500 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по иск на основание чл. 274 от КЗ.

С разпореждане от 28.08.2012г. на основание чл. 47, ал. 3 от ГПК съдът е разпоредил да се залепи уведомление по чл. 47, ал. 1 от ГПК до ответника на посочения в исковата молба адрес, като на ищеца е указано в едноседмичен срок от съобщаването да представи справка за неговата адресна регистрация.

С разпореждане от 23.10.2012г. съдът е уважил молбата на ищеца за снабдяването му с удостоверение, въз основа на което да се снабди с друго относно адресната регистрация на ответника, като е уважено искането и за продължаване на срока до 05.11.2012г.

Съобщението относно разпореждането от 23.10.2012г. е връчено на ищеца на 19.10.2012г. и до момента – след изтичане на указания продължен срок, указанията не са изпълнени и не е поискано продължаване на срока.

Предвид гореизложеното се налага извода, че указанията на съда за не са изпълнени в указания и продължен срок, поради което съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 500 по описа за 2012г. на ОС – Сливен поради неизпълнение от страна на ищеца на указанията дадени на основание чл. 47, ал. 3 от ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: