О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 28.09.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на дванадесет и осми септември през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 554 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от С.А.Р. против определение № 2498/31.07.2012г. по ч.гр.д. № 300/2012г. на СлРС, с което е отхвърлена молбата му за възстановяване на срока за обжалване на постановеното решение № 449/18.05.2012г. по гр.д. № 300/2012г. на СлРС.

         В частната жалба се твърди, че са налице предпоставките на чл. 64 от ГПК, поради което неправилно и незаконосъобразно първоинстанционния съд е отхвърлил молбата за възстановяване на срока за обжалване на съдебното решение. Сочи се, че частния жалбоподател живее постоянно на адреса, посочен по делото, но не е получавал документи и призовки за проведените съдебни заседания. Твърди, че неправилно по делото е бил назначен по реда на чл. 47, ал.6 от ГПК особен представител – адвокат от АК – Сливен, който не е защитил интересите му, тъй като не е обжалвал постановеното решение.

         Моли въззивния съд да отмени атакуваното определение и върне делото на СлРС с указания за администриране на въззивната жалба.

Препис от частната жалба е връчен на другата страна, която в посочения от съда срок не е представила отговор по нея.

След преценка на събраните в хода на първоинстанционното дело доказателства, както и на изложеното в частната жалба, настоящия съдебен състав направи следните констатации :

Пред СлРС е било образувано производство по предявен от В.Х.П., в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете И.С.А. иск за присъждане на месечна издръжка с правно осн. чл. 143, ал.2 от СК. В хода на производството, след представяне на официална справка относно заявения настоящ и постоянен адрес на ответника Ст. Р., съдът с разпореждане № 5414/04.04.2012г. е назначил особен представител на същия – адвокат от АК – Сливен. Препис от исковата молба е връчен на назначения особен представител, който е депозирал и отговор по нея. В проденото на 03.05.2012г. о.с.з. ответникът е представляван от назначения особен представител. Постановено е решение № 449/18.05.2012г. по гр.д. № 300/2012г. на СлРС, което е съобщено на назначения особен представител. Същото е влязло в законна сила, като на 14.06.2012г. е издаден изпълнителен лист относно присъдената издръжка.

         На 29.06.2012г. е депозирана молба от отв. С.А.Р., в която заявява, че е получил призовка за доброволно изпълнение на присъдената издръжка. Твърди, че му е нарушено правото на лично участие в съдебното производство и е бил лишен от правото да упражни процесуалните си права на защита. Моли да бъде възстановен срокът за обжалване на постановеното съдебно решение № 449/18.05.2012г. по гр.д. № 300/2012г. на СлРС.

Първоинстанционния съд е разгледал молбата в открито съдебно заседание с призоваване на страните, проведено на 27.07.2012г. С определение № 2498/31.07.2012г. се е произнесъл, като е отхвърлил молбата като неоснователна. Определението е съобщено на частния жалбоподател на 01.08.2012г., като на 06.08.2012г. пред СлРС е депозирана и разглежданата частна жалба.

Досежно молбата за възстановяване на срока:

Същата е допустима, но неоснователна.

Съгласно  чл. 64, ал. 2 ГПК пропуснатия от страната срок може да бъде възстановен, ако се установи, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Трайната съдебната практика приема, че такива непредвидени обстоятелства са случки от действителността, които стоят извън волята на страната, и които не са могли да бъдат преодоляни от нея въпреки положените усилия. Като примери за такива обстоятелства са внезапно заболяване на страната, природни бедствия, военни действия и пр. форсмажорни обстоятелства, на каквито частния жалбоподател в това производство не се позовава. Убеждението на страната, че е била нередовно призована и при нарушаване на процесуалните правила е била представлявана от особен представител, не представлява особено непредвидено обстоятелство по смисъла на закона, поради което не са налице условия за възстановяване на срока. Частния жалбоподател би могъл да защити правата си по реда на чл. 303 и сл. от ГПК или да инициира производство по реда на чл.150 от СК.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 2498/31.07.2012г. по гр.д. № 300/2012г. по описа на СлОС.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                           

                                                                             2.