О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 20.09.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 625 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 14.08.12г. е постъпила жалба против действията му.

Жалбата е подадена от трето лице по отношение на страните по изп.д. № 39/11г. на СИС при РС-Котел - ипотекарен кредитор на длъжника.

С нея се обжалвапостановление за възлагане на недвижим имот от 02.08.2012г. на ДСИ, като жалбоподателят заявява, че този имот, обект на съдебно изпълнение, е бил негова собственост и е преминал в патримониума на длъжника по силата на приватизационен договор. Този договор в момента бил предмет на висящ спор по т.д. № 89/12г. на СлОС за неговото разваляне поради неизпълнение и придобиването му от трето лице би довело до значителни затруднения за реализиране правата на ищеца – молител в настоящото производство. Поради това моли въззивния съд да отмени постановлението за възлагане.

Насрещната страна – кредитор по изпълнителното дело е подала писмено възражение,  с което оспорва жалбата като недопустима, понеже молителят не попада в  категорията на ллицата, имащи право да обжалват постановлението. Евентуално, заявява, че жалбата е и неоснователна и моли тя да бъде или оставена без разглеждане, или отхвърлена..

ДСИ  е представил писмени обяснения, в които подробно и хронологически описва извършените от него действия, като ги обосновава със законовите разпоредби, посочва, че публичната продан е извършена надлежно, както и последвалите я действия, свързани с обявяването на купувача и издаването на постановлението за възлагане на имота. Заявява, че е съобщил действията си на всички лица, посочени от правната норма и счита наведените в жалбата съображения за неоснователни.

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Изрично е регламентирано обжалването на постановлението за възлагане само в два случая, като активнолегитимирани за това са само участник в проданта /ако е внесъл своевременно задатък/, взискателят /участвал като наддавач/ и длъжникът – и причината за атакуването може да е или, че наддаването не е било надлежно извършено, или, че имуществото н е е възложено по най-високата предложена цена.

Трето лице не разполага с възможност да обжалва постановлението за възлагане на никакви основания

В настоящия случай жалбоподателят не разполага с право на жалба, поради което подадената такава е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Твърденията и съображенията му могат да обосноват единствено обезпечаване на иска му по търговския спор, но не могат да бъдат разгледани в това производство и не могат да доведат до търсения ефектчрез атакуване действията на съдебния изпълнител.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ СД-03-03-587/ 14.08.2012г. на третото лице Община Котел, против постановление за възлагане на ДСИ по изп.дело № 39/2011г. на ДСИ при КРС, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 625/12 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: