ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 18.09.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на осемнадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 626 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Депозирана е частна жалба от „АЛФА-ФАРМ” ЕООД гр.Сливен, чрез процесуален представител по пълномощие, съгл.чл.32,т.1 ГПК, насочена срещу Определение № 1112/20.08.2012г., постановено по ч.гр.д. № 530/2012г. на НЗРС.

С атакуваният съдебен акт съда обезсилил изцяло заповед № 555/05.06.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 530/12г. на НЗРС, издадена в полза на настоящия жалбоподател и прекратил заповедното производство.

Жалбоподателят намира постановеното определение за незаконосъобразно. От приложената разписка било видно, че съобщението, с което е уведомен заявителя да предяви иск за установяване на вземането си е получено на 27.07.2012г. На 27.08.2012г. била изпратена по пощата искова молба, относно вземането на жалбоподателя, както и нарочна молба по ч.гр.д. № 530/12г. на НЗРС, по която бил приложен препис от исковата молба. Моли въззивния съд да отмени постановеното определение, тъй като  не бил изтекъл предвидения в чл.415, ал.1 ГПК срок, а на съда са били представени доказателства, че искът е предявен.

В срока по чл.276, ал.1 ГПК насрещната по жалбата страна - „МЕСОКОМБИНАТ НОВА ЗАГОРА- ЕНЧЕВИ И К.О”ООД гр.Нова Загора  не е подала писмен отговор.

Съдът, като взе предвид изложените оплаквания в частната жалба и след като се запозна с данните по ч.гр.д. № 530/2012г. на НЗРС, намира жалбата за процесуално допустима – подадена в срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалване на съдебен акт чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Производството по ч.гр.д. № 530/2012г. на НЗРС е образувано въз основа на подадено заявление от страна „АЛФА-ФАРМ” ЕООД гр.Сливен, чрез процесуален представител по пълномощие за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК за сума в размер на 19759,57 лв., ведно със законната лихва върху сумата до изплащане на вземането и сумата 1595,20лв.  – разноски в заповедното производство.

По така подаденото заявление, съдът издал заповед № 555/05.06.2012г., като разпоредил длъжника „МЕСОКОМБИНАТ НОВА ЗАГОРА- ЕНЧЕВИ И К.О”ООД гр.Нова Загора  да заплати на кредитора „АЛФА-ФАРМ” ЕООД гр.Сливен  горепосочените суми.

Възражение от длъжника срещу издадената заповед за изпълнение постъпило в съда в законоустановения срок, поради което съдът указал на заявителя, че може  в едномесечен срок от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на вземането си, като довнесе дължимата държавна такса.

С обжалваното Определение № 1112/20.08.2012г., държано в закрито съдебно заседание, съдът обезсилил издадената заповед за изпълнение, като приел, че заявителя не представил в законовия срок доказателства за предявяването на установителен иск с правна квалификация чл.415, вр.чл.422 ГПК. Така формирания извод на съда е неправилен, а постановения въз основа на него съдебен акт – незаконосъобразен.

Видно от разписка – л.18 от заповедното производство, заявителят, чрез пълномощника си получил съобщението с указанията на съда да предяви иск за установяване на вземането си  на 27.07.2012г. Срокът за предявяване на този иск и съответно представяне на доказателства за това изтича на 27.08.2012г. Определението на съда е с дата 20.08.2012г., т.е. преди да е изтекъл законовия срок за предявяване на иска и в този смисъл извода на съда, че към момента на постановяване на атакуваното определение законовия срок е изтекъл е неправилен. Нещо повече, дори съобщенията, ведно с преписи от определението за обезсилване на издадената заповед за изпълнение, изпратени до страните са получени от последните в едномесечния срок / преди изтичането му/ за предявяване на иска по чл.415, вр.чл.422 ГПК и съответно представяне на доказателства от заявителя за неговото предявяване.

С оглед изложените съображения, следва атакуваното определение да бъде отменено.

Разноски за въззивното производство не са претендирани, поради което съдът не присъжда такива.

 

Мотивиран от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1112/20.08.2012г., постановено по ч.гр.д. № 530/2012г. на НЗРС.

ВРЪЩА делото на НЗРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.