ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 24.09.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                          мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 

Като разгледа докладваното от младши съдия М. Сандулов  гражданско дело № 634 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.438 ГПК.

В съда е постъпила частна жалба от  „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, в качеството на взискател по изпълнително дело № 556/2012г.  на  ЧСИ с район на действие СлРС. Жалбата е насочена срещу отказ на ДСИ по изп. дело № 514/2012г. да наложи запор по вземане на взискателя по това дело и длъжник по изп. дело №556/12. на ЧСИ. Към настоящия момент процедурата по надлежното администриране на жалбата от страна на съдебния изпълнител не е приключила, а жалбата е изпратена от последния за произнасяне на съда по искането за спиране на изпълнителното производство. Като основание за спирането се сочи опасността от накърняване на правата на молителя по реализиране на вземането.

Спирането на изпълнението в хипотезата на чл.438 ГПК служи за обезпечаване на обжалването, като се цели да не се допусне увреждане интересите на жалбоподателя. Същевременно обаче със спирането се парира, макар и временно реализацията на признат интерес. Следователно по отношение на исканото спиране, съда следва да направи преценка, досежно вероятната основателност на жалбата, въз основа на съображенията изложени в нея, както и от данните по изпълнителното дело.

В конкретния случай съдът намира, че изложеното в жалбата оплакване не следва да обуслови спиране на  изпълнителното производство. По принцип законодателят е ограничил възможностите на третите лица да обжалват действията на съдебния изпълнител. Нещо  повече в конкретната правна хипотеза – при наличие на постановление за прекратяване на изпълнителното производство няма начин да бъде спряно, вече прекратено производство.

Мотивиран от горното и на основание чл.438 ГПК, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изпълнителното производство по изпълнително дело № 514/2012г. по описа на СИС – ДСИ с район на действие СлРС до окончателното разглеждане и произнасяне по жалбата на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив.

ВРЪЩА  делото на СИС – ДСИ при СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на жалбата.

ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи незабавно на съдебния изпълнител по изпълнително дело № 514/2012г. по описа на СИС при СлРС, както и на страните  по него.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: