ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27.09.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

          мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Красимира Кондова въззивно частно гражданско дело № 640 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл., вр.чл.413, ал.2, вр.чл.418, ал.4 ГПК.

Образувано е по частна жалба, депозирана от ТД ”ЕНИГМА БЪЛГАРИЯ” ООД гр.Сливен,насочена срещу Разпореждане от 31.07.2012г., постановено по ч.гр.д. № 3483/2012г. на СлРС, с което е отказано издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съгласно чл.417 ГПК.

Жалбоподателят, намира така постановеното разпореждане за неправилно. Твърди, че липсата на предпоставките на чл.418, ал.2 или ал.3 ГПК не обуславя отхвърляне на заявлението за издаване на заповед, а единствено до отхвърляне на искането за допускане на незабавно изпълнение. Смята, че ако не са налице горните предпоставки, но са налични общите условия за издаване на заповед за изпълнение по чл.410, чл.411 и чл.417 ГПК, то следва съда да издаде заповед по чл.410 ГПК и да се отхвърли искането за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.  Твърди се още, че в конкретната правна хипотеза били налични основанията по чл.410 ГПК – представен договор за пренаемане, който удостоверявал подлежащо на изпълнение вземане спрямо длъжника, фактури, доказващи размера на вземането и изискуемостта му, както и обстоятелството, че вземането е за парична сума и искът е подсъден на районен съд. Жалбоподателят прави своеобразен анализ на нормите на чл.410 и чл.417 ГПК, като в заключение посочва, че заявлението по чл.417 ГПК съдържа в себе си няколко самостоятелни искания, по които съда дължи отделно произнасяне, т.е. за издаване на заповед за изпълнение и за допускане на нейното незабавно изпълнение – издаване на изпълнителен лист.

От въззивния съд се иска отмяна на обжалваното разпореждане и постановяване на акт по същество, като бъде издадена заповед за изпълнение.

Макар в тези случаи, съгл.чл.413, ал.2 и чл.418, ал.4 ГПК препис от частната жалба да не се връчва на насрещната страна / длъжник/, първоинстанционния съд е извършил размяна на книжа.

В законоустановения срок по чл.276, ал.1 ГПК отговор на частната жалба не е постъпил.

Съдът, като разгледа и прецени данните по делото, намира частната жалба за процесуално допустима -  подадена в срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от атакуване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана  по същество жалбата е неоснователна.

Производството по ч.гр.д. № 3483/2012г. на СлРС е инициирано въз основа на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК в полза на заявителя „ЕНИГМА БЪЛГАРИЯ” ООД Сливен срещу длъжника „БОРИЛА”  ЕООД Сливен с искане да се издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Към заявлението е представен  документ, съгл.чл.417, т.3 ГПК – договор за пренаемане на недвижим имот с нотариална заверка на подписите на страните и 4 бр. фактури, удостоверяващи размера на задължението на длъжника.

 

 

За да откаже издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, районният съд приел, че  представения документ по чл.417,т.3 ГПК не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, доколкото исканата сума /посочена в заявлението по чл.417 ГПК/ не се съдържала в договора за пренаемане, а фактурите, които удостоверяват това вземане по  размер не са от категорията документи, визирани в ГПК в нормата на чл.417 т.1 – т.9 ГПК.

Така формираният правен извод е правилен и законосъобразен.

 При подадено заявление по чл.417 ГПК, съдът извършва проверка дали документът представен със заявлението е сред изброените в чл.417 т.1- т.9 ГПК и дали този документ не само е редовен от външна страна, но и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. В конкретния случай договорът за пренаемане на недвижим имот  е документ редовен от външна страна, доколкото е с нотариална заверка на подписите на страните и попада в обсега на чл.417, т.3 ГПК, но този документ не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. В него не е посочена търсената със заявлението сума и от кой момент е изискуема. Фактурите, от които са видни тези обстоятелства, обаче не са сред документите, визирани в чл.417 ГПК. Само наличието на двете кумулативни предпоставки – редовен от външна страна документ по чл.417 ГПК, който удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, обуславят издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Неоснователни са оплакванията в частната жалба,  в случай, че съда не уважи искането по чл.417 ГПК – за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, то той би следвало да издаде заповед за изпълнение по чл.410 ГПК.

В заповедното производство съдът е обвързан от искането на заявителя и следва да се произнесе именно съобразно заявлението. Ако съдът е сезиран за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК, недопустимо е той да преквалифицира служебно искането и да издаде заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Подобно произнасяне / различно от заявеното/ би било в противоречие с диспозитивното начало в гражданския процес /в този см. Определение № 352/04.06.2009г.  ІІ т.о.ВКС/. Определение на съда, с което е постановено издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, когато със заявлението е поискано издаването на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК, подлежи на обезсилване, съгл.чл.278, ал.4, вр.чл.293, ал.4, вр.чл.270, ал.3, изр.3 ГПК / Определение № 812/29.11.2011г. ВКС І т.о./. Обратното също е вярно – недопустимо е издаване на заповед по чл.417 ГПК, ако към подадено заявление по чл.410 ГПК е бил приложен документ, попадащ в основанията на чл.417 ГПК /Определение № 17/12.01.2010г. ВКС ІІ т.о., Определение № 487/30.06.2010г. ВКС ІІ т.о.

По изложените съображения, обжалвания съдебен акт  е правилен и законосъобразен, поради което следва да бъде потвърден.

Водим от горното, Сливенски окръжен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна  частна жалба от „ЕНИГМА БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 119661220, със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”С. К.” № *, представлявано от М.Х.Х. и Н.И.И. против Разпореждане от 31.07.2012г. по ч.гр.д. № 3483/2012г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлена молбата за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за осъждането на „БОРИЛА” ЕООД, Булстат 201122094, със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”Ц. С.” № *, представлявано от Т.Д.Т..

 

 

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Разпореждане от 31.07.2012г. по ч.гр.д. № 3483/2012г. на Сливенски районен съд.

 

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                               1.

                               

                                                                                                               2.