О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 24.09.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                                    

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 642 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е по частна жалба  с правно основание чл.407 от ГПК.

       В жалбата се твърди, че с разпореждане от 01.08.2012г. е била уважена молбата на другата страна за издаване на изпълнителен ист за променения режим на лични контакти, определен с решението по делото, и за разноските. Жалбоподателката обаче е получила препис от това решение на 27.07.2012г. и срокът за подаване на въззивна жалба е до 10.08.2012г. В този срок е била подадена такава жалба и по този начин решението не е влязло в сила. То не подлежи и на предварително изпълнение, поради което разпореждането за издаване на изпълнителните листи е незаконосъобразно и се иска отмяната му.

       Другата страна изразява становище, че действително е допусната грешка при определяне на срока, поради което не се е възползвала от издадените изпълнителни листи.

       Съдът след като се запозна с частната жалба и приложените към нея доказателства, както и с ч.гр. дело №639/12 по описа на СлОС намира жалбата за основателна.

        С молба от 1.08.2012г. насрещната страна е поискала от районния съд да издаде изпълнителни листи за присъдените й по делото разноски, както и за режима на лични контакти с децата. С разпореждане от 02.08.2012г. районният съдия е разпоредил издаването на изпълнителните листи. Към този момент обаче не е бил изтекъл срокът за обжалване на решението от другата страна и на 09.08.2012г. тя е депозирала жалба против постановеното решение, което по този начин още не е влязло в сила. Самото решение не подлежи на предварително изпълнение, поради което разпореждането за издаване на изпълнителните листи е незаконосъобразно.

      

Ръководен от изложените съображения съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 02.08.2012г. по гр.д № 635/12 на СлРС, с което е разпоредено издаването на изпълнителни листи за присъдените по делото разноски, както и за режима на лични контакти с децата.

Обезсилва издадените въз основа на решение № 596 от 05.07.2012г. по гр.д.№ 635/12 на СлРС изпълнителни листи присъдените по делото разноски, както и за режима на лични контакти с децата.

 

Определението не  подлежи на обжалване.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: