О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 25.10.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 652 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба на М.Д.К. против определение № 303/18.09.2012г. постановено по гр.д. № 3626/2012г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отказано на частния жалбоподател - ищца да бъде освободена от задължението за заплащане на държавна такса.

Частния жалбоподател твърди, че атакуваното определение е необосновано и незаконосъобразно, като моли същото да бъде отменено и въззивния съд постанови друго, с което приеме, че са налице визираните в закона предпоставки за освобождаване от държавна такса и разноски. Навеждат се доводи, че жалбоподателката не разполага с достатъчно средства да заплати определената държавна такса, поради това, че е вдовица, не притежава недвижимо имущество, а размера на получавана пенсия за осигурителен стаж, възраст и инвалидност в размер на 448.76 лева, в която е включена и добавка за чужда помощ – 69.40 лева, не е достатъчна за да посреща ежедневните си нужди, поддържането с лекарства и заплащането на жена, която да се грижи за нея. Представя удостоверение от ТЕЛК установяващо здравословното й състояние при определянето на първа група инвалидност – пожизнено, с чужда помощ.

Предвид гореизложеното, моли да бъде уважена жалбата, като бъде освободена от заплащането на държавна такса и разноски в производството.

След преценка на събраните писмени доказателства, настоящата инстанция приема за установено следното.

М.Д. К. е ищца в производството пред СлРС по гр.д. № 3626/2012г. с правно основание на претендираните права чл.26, ал.2 от ЗЗД и евентуална претенция с правно основание чл.27 и сл. от ЗЗД.

На 14.09.2012г. е депозирана пред СлРС молба от ищцата М.К. за освобождаване от държавна такса и разноски по производството. Към молбата са представени декларация за семейно и имотно състояние и разпореждане от ТП на НОИ – Сливен относно размера на получаваната пенсия – 448.76 лева. Представено е и ЕР на ТЕЛК – Сливен от което е видно, че М. К. е инвалид, първа група с чужда помощ, като е неспособна за какъвто и да било труд и самообслужване. След преценка на представените доказателства, СлРС се е произнесъл с определение № 303/18.09.2012г. като е отхвърлил искането за освобождаване от държавна такса. По отношение на искането за освобождаване от разноски в производството липсва произнасяне.

Атакуваното определение е съобщено на жалбоподателката на 19.09.2012г., като на 21.09.2012г. е депозирана разглежданата частна жалба.

Към жалбата е приложен нотариален акт за дарение на недвижим имот с дата 31.10.1997г. от който е видно, че ищцата има запазено право на ползване върху дарения недвижими имот. Въззивния съд по реда на чл. 278, ал.2, изр. 2 от ГПК е изискал допълнителни доказателства относно семейното и имотно състояние на частния жалбоподател. С молба от 12.10.2012г. е представена декларация от която е видно, че жалбоподателката е жена на 78 години, вдовица, няма задължения за издръжка към други лица, не притежава МПС, не притежава парични влогове, получава като сънаследник на недвижим имот в гр. Сливен наем в размер на 400 лева и заплаща ежемесечно сумата от 300 лева – възнаграждение на жена, която осъществява ежедневно грижите по обслужването й.

Гореизложеното мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Въззивния съд приема, че са налице условията на чл. 83, ал.2 от ГПК и следва да бъде прието, че частния жалбоподател няма достатъчно средства да заплати определената държавна такса в размер на 630 лева. Касае се жена в неактивна, пенсионна възраст, инвалидизирана, поради неспособността си за самообслужване. Получавания от нея месечен доход определено би я поставил в съществено затруднение / за период от няколко месеца/ да отдели средства и заплати определената държавна такса в размер на 630 лева. Още повече, че задължението за заплащане на държавна такса е дължимо в определен кратък срок от 7 дни и не може да бъде разсрочвано. Поради това следва да се признае, че частния жалбоподател няма достатъчно средства да заплати дължимата държавна такса в размер на 630 лева, като същата бъде освободена от това задължение.

По отношение на искането за освобождаване от разноски в съдебното производство компетентен да се произнесе е първоинстанционния съд разглеждащ правния спор.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски Окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение № 303/18.09.2012г. постановено по гр.д. № 3626/2012г. по описа на СлРС.

 

ОСВОБОЖДАВА М.Д.К. с ЕГН ********** *** 28-Б-2 от задължението за заплащане на държавна такса по гр.д. №3626/2012г. по описа на СлРС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                            2.