ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

11.10.2012 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на единадесет октомври

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  661 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Централна кооперативна банка” АД против разпореждане № 837 от 11.09.2012 г. по ч.гр.д. № 377/2012 г. по описа на Котелския районен съд, с което е отхвърлено подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника Н.М.П., като неоснователно. В жалбата се твърди че атакуваното разпореждане е незаконосъобразно, тъй като неправилно КРС е приел че заявлението е подадено от лице, което не може да бъде процесуален представител на „ЦКБ” АД. Видно от представеното към заявлението пълномощно с нотариално удостоверени подписи, с рег.№ 6965/29.06.2012 г., и удостоверено съдържание с рег.№ 6966/29.06.2012 г., том 2, акт17 от нотариус Р.Р. , рег.№ 203 от регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на Софийски районен съд, двамата изпълнителни директори на Банката - Й.Д. и Г.К. са делегирали права по процесуално представителство на директора на клон - Габрово и неговата представителна власт е валидна по отношение на всички правораздавателни органи и произтича от чл.32, т.5 от ГПК -„други лица", предвидени в закона - „търговски пълномощник" с изрично пълномощно. На второ място, счита, че дори и извода на съда за липсата на представителна власт на лицето, подало заявлението да е законосъобразен, то подаването на Заявление по реда на чл.417, т.2 от ГПК, представлява процесуално действие пред съда, тъй като с него се инициира съдебно производство, респективно действието на заявителя е насочено към учредяване на съдебно производство, а правните последици на подаването на заявлението се уреждат от процесуалното право, като в случая важат изискванията за осъществяване на представителство по пълномощие по чл.32 от ГПК. Представителната власт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на заявлението, предявено от представителя и обуславя валидността на извършените от него процесуални действия и за нейната наличност, съдът следи служебно. Заявлението трябва да отговаря на изискванията на чл.127, ал.1 и З и чл.128, т.1 и 2 от ГПК и след като районния съд е приел, че не отговаря на изискванията на закона - подадено е при липса на предпоставките на чл.32 от ГПК, то същия е следвало да съобщи на заявителя констатираната нередност и да даде седмодневен срок за отстраняването й. Представителят е следвало да докаже представителната си власт или представляваният да потвърди действията, извършени от него без представителна власт. Поради тази причина, като направо е разпоредил отхвърляне на заявлението, PC -Котел пряко е нарушил разпоредбата на чл.129, ал.2 от ГПК, приложима и в заповедното производство.

Моли въззивната инстанция да отмени атакуваното разпореждане като неправилно и незаконосъобразно, като постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение  или да отмени разпореждането и върне делото на КРС, с указание за прилагане на процедурата по чл. 129 ал.2 от ГПК и произнасяне по същество.

Частната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по съществото си, е неоснователна.

„Централна кооперативна банка” АД, чрез „пълномощник” К.М. П., е подала до Котелския районен съд на 12.08.2012 г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу длъжника П.М.П. за сумата 1 184,17лв., представляваща неизпълнено задължение по договор за потребителски кредит и сумата 232,67 лв. лихва за периода от 05.08.2011г. до 21.08.2012г., както и законната лихва за забава от подаване на заявлението до заплащане на сумата и сумата 28.34лв. разноски.

За удостоверяване на упълномощаването на К.М. П., със заявлението е представено и пълномощно с нотариално удостоверени подписи, с рег.№ 6965/29.06.2012 г., и удостоверено съдържание с рег.№ 6966/29.06.2012 г., том 2, акт17 от нотариус Р.Р. , рег.№ 203 от регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на Софийски районен съд. С него двамата изпълнителни директори на банката - Й.Д. и Г.К. са упълномощили директора на клона П. да представлява клона пред всички правораздавателни органи и юрисдикции в т.ч. да подава молби за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листи.

С атакуваното разпореждане, състав на КРС е констатирал, че лицето подало молбата не може да представлява заявителя в настоящото производство, тъй като не може да бъде пълномощник на страната в никоя от хипотезите на чл. 32 от ГПК и е отхвърлил заявлението.

Разпореждането е законосъобразно.

Правилно, КРС е преценил че липсва процесуална дееспособност на лицето подало заявлението, тъй като пълномощници на страните в производството по граждански дела могат да бъдат ограничен кръг лица, а той не е от този кръг. Независимо че е налице препращащата норма на чл. 32 ал.5 от ГПК, то цитираното ТР № 1 от 1993г., постановява че търговският пълномощник, снабден изрично пълномощно може да бъде представител на страната в гражданския процес, само ако притежава качествата на лице от някоя от другите хипотези на чл. 20 ал.1 б. а,б и в от ГПК(отм.), или аналогично по чл. 32 т.1,2 и 3 от ГПК.

След като е констатирал липсата на представителна власт на лицето, подало заявлението, правилно КРС е отхвърлил същото. Неоснователно е възражението на частния жалбоподател, че не е следвало възражението да се отхвърля, а да се приложи разпоредбата на мл. 129 ал.2 от ГПК, като се даде срок на страната да отстрани нередовността. С оглед трайната практика на ВКС, в заповедното производство е неприложима разпоредбата на чл. 129 ал.2 от ГПК, нито тази на чл. 101 от ГПК и при констатиране на нередовност на подаденото заявление то се отхвърля като неоснователно.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление гр. С., район О., ул. „Г.С.Р.” № *, чрез адв. М.Н.Н. против разпореждане № 837 от 11.09.2012 г. по ч.гр.д. № 377/2012 г. по описа на Районен съд - Котел, с което е отхвърлено подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника Н.М.П., като неоснователно.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: