О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

  

                                      гр. Сливен, 04.10.2012г.      

 

                          В      И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

Сливенският Окръжен съд                                  гражданско отделение

На четвърти октомври през две хиляди и дванадесета година                                          

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                   

Секретар:………………………             Прокурор:………………………

като  разгледа докладваното от  съдия  КОСТОВА гражданско дело № 665 по описа за 2012 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано пред СлРС по повод искова молба, предявена от Министерство на отбраната на РБългария срещу Ц.А.В. ***, с която се иска осъждане на ответника да заплати сумата в размер на 21 650.69 лева, представляваща стойността на липсващото имущество - установено по акт за начет рег. № 21-10-95/18.04.2008г., ведно със законната лихва от датата на установяване на липсата до окончателното заплащане на задължението.

В хода на производството пред СлРС,  в проведеното на 18.09.2012г. о.с.з. с протоколно определение е допуснато изменение на главната искова претенция чрез увеличаване по размер от 21 650.69 лева на 46 917.39 лева. Съдебният състав е преценил, че с оглед увеличения размер на иска, чиято цена вече надвишава 25 000лева, спора е родово подсъден на Сливенски окръжен съд. Поради това производството пред СлРС е било прекратено и делото изпратено на СлОС по подсъдност.

Сливенски окръжен съд, в настоящия съдебен състав, счита че исковата претенция е родово подсъдна на Сливенски районен съд, въпреки увеличението на нейния размер. Съобразно разпоредбата на чл.104 ал.1 т.4 от ГПК родово подсъдни като първа инстанция на Окръжен съд са исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв.,  с изключение на исковете за издръжка,за трудови спорове и за вземания по актове за начет. Исковете за вземания по акт за начет, какъвто е настоящия, представляват изключение от общото правило за определяне на компетентния първоинстанционен съд съобразно цената на същите. Според цитираната разпоредба независимо от цената си тези искове са винаги подсъдни като първа инстанция на районния съд. В този смисъл, настоящия съдебен състав, счита че Окръжният съд не е родово компетентният съд,  който следва да разгледа и да се произнесе по спора.

Гореизложеното налага изпращане на делото за разрешаване на спора за родова подсъдност на общия по – горен по степен съд, а именно Апелативен съд – Бургас.

Мотивиран от горното и на осн. чл. 122 от ГПК, съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ по отношение на искова молба, предявена от Министерство на отбраната на РБългария срещу Ц.А.В. ***, образува в гр. д. № 7570/2011г. на СлРС, съответно гр.д. № 665/2012г. на СлОС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 665/2012 г. пред Сливенски окръжен съд.

 

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Бургас за определяне на родово компетентния съд за разглеждане на настоящия гражданско - правен спор.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: