О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 29.10.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 667 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу разпореждане № 12507 от 30.08.2012 г., постановено по ч.гр. д. №4052/2012 г. на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлено заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно. При констатиране на пропуски в заявлението и приложенията към него съдът е бил длъжен да даде на заявителя указания за изправяне на нередовностите, както е предвидено в чл. 129 от ГПК. Вместо да изпълни това задължение, съдът е отхвърлил подаденото заявление. Иска се отмяна на разпореждането и да бъде разпоредено издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.  

С атакуваното разпореждане районният съд е отхвърлил заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, тъй като е приел, че заявлението не отговаря на изискванията на чл. 410 ал. 2 от ГПК, а представения с него документ не е измежду тези визирани в разпоредбата на чл. 417 т. 9 от ГПК, не е редовен от външна страна и съответно не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. По делото е представен препис от записа на заповед, а не оригинал, каквото е законовото изискване.

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. В конкретния случай действително е бил представен нотариално заверен препис от Записа на заповед, а не оригиналът на този документ. Несъмнено е, че законът изисква представянето на оригинал, още повече че в чл. 418 ал. 2 от ГПК е предвидено , че за издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение. В този смисъл като е отказал издаването на заповед за незабавно изпълнение и на изпълнителен лист, съдът е постановил един правилен акт. Неоснователни са възраженията, съдържащи се в частната жалба, че съдът е следвало по реда на чл. 129 от ГПК да даде указания за изправяне на нередностите. Тази законова норма касае исковото производство, но практиката и доктрината категорично отричат приложението й в заповедното. Ето защо жалбата се явява неоснователна.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД  с ЕИК  131306380, със седалище и адрес на управление гр. С.,район „С.” , бул. „Ц. О.” № *  срещу разпореждане № 12507 от 30.08.2012 г., постановено по ч.гр. д. №4052/2012 г. на Районен съд – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: