О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

гр. Сливен, 11.10.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                             МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 668 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против разпореждане по чл. 415 ал. 2 от ГПК, с което е обезсилена частично заповед за изпълнение на парично задължение и издадения по реда на чл. 417 и чл. 418 от ГПК въз основа на нея изпълнителен лист.

Частният жалбоподател твърди, че незаконосъобразно РС е обезсилил по отношение на длъжника Д.С.М. заповедта и изпълнителния лист, като е счел, че кредиторът не е представил доказателства, че е предявил иск за вземанията си слещу него в едномесечния срок след уведомяването му, че е постъпило възражение от длъжника.

Заявява, че такъв установителен иск е депозиран пред СлОС и СлРС  своевременно е уведомен за това, поради което моли въззивния съд да отмени обжалваното разпореждане.

Няма постъпил отговор на частната жалба.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

След като се запозна с материалите по ч.гр.д. № 1524/12г. на СлРС, въззивният съд счита, че частната жалба е основателна и  следва да се уважи.

След като е издал, въз основа на подаденото от частния жалбоподател заявление по чл. 417 от ГПК, заповед за незабавно изпълнение против Я.И.М. и Д.С.М. и изпълнителен лист, и след като е постъпило възражение от длъжника Д.М., СлРС е указал на заявителя, че може  в едномесечен срок да предяви иск относно вземането си и го е предупредил, че ако не представи доказателства за това, заповедта и изпълнителния лист срещу този длъжник ще бъдат обедсилени.

Съобщението е било надлежно връчено на заявителя-частен жалбоподател на 06.06.2012г.

Исковата молба е била заведена в СлОС на 28.06.2012г. и с писмена молба, входирана в СлРС на 02.07.2012г., заявителят е уведомил за това съда по частното дело, като е приложил и копие от нея.

С разпореждането от 31.07.2012г., предмет на настоящата частна жалба, СлРС е обезсилил частично заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист по отношение на длъжника Д.М., като е посочил в мотивите си, че в рамките на едномесечния срок, изтекъл на 06.07.2012г., заявителят не е представил доказателства за предявяване на иск за установяване на вземането си против този длъжник.

Макар, видно от разпореждането на СлРС от 09.08.2012г. за изискване на писмени обяснения от служителя в деловодството и подадените такива, да е видно, че пропускът да се докладва молбата от 02.07.12г., се дължи на небрежно изпълнение на служебните задължения на последния, обективно атакуваното разпореждане е незаконосъобразно, тъй като заявителят точно и своевременно е изпълнил указанията на съда.

Поради това частната жалба се явява основателна и следва да се уважи, като обжалваното разпореждане за частично обезсилване на заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, бъде отменено.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

                      

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 10952 от 31.07.12г. на СлРС по ч.гр.д. № 1524/12г. но СлРС, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: