О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

                               

                                               гр.Сливен, 16.10.2012 г.

 

 

  СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА                                                             

                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                          МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова въззивно частно гражданско дело № 675, по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

   Производството се развива по реда на чл.274, ал.1, т.2 във вр. с чл.129, ал.3 от ГПК.

   Делото е образувано по подадена от единия от ответниците в производството – А.П.Д., чрез процесуален представител по пълномощие – адв.Е.П., частна жалба срещу Определение № 2736 от 20.08.2012 г., постановено по гр.д. № 4547/2011 г. по описа на Районен съд гр.Сливен. С атакувания съдебен акт е прекратено производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в определения от съда срок.

   В частната жалба се прави оплакване за неправилност на обжалвания акт, като се твърди, че в случая са представени доказателства, относно активната процесуална легитимация на С.С. и В.М.. По отношение на въпроса за имота в м.Смокините жалбоподателят изтъква, че спорните въпроси е следвало да бъдат изяснени чрез допускане на техническа експертиза. Жалбоподателят възразява, че съдът не е взел под внимание представените от страните писмени доказателства – нот.акт № 69, том I, рег. № 394, дело № 56 от 1948 г. и удостоверение за наследници на общия наследодател.

    Частният жалбоподател моли окръжния съд да отмени атакуваното определение като неправилно  и незаконосъобразно и делото да бъде върнато за продължаване на процесуалните действия.

          В срока по чл.276, ал.1 от ГПК насрещните страни по частната жалба не са взели становище.

    

 

    Съдът след като се запозна с депозираната жалба и материалите по делото, намира, че частната жалба е допустима – подадена е в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване акт.

             След като взе предвид направените в частната жалба олаквания и данните по делото, настоящият състав на СлОС намира за установено от фактическа страна следното:

     Производството по гр.д. № 4547/2011 г. по описа на Районен съд гр.Сливен е образувано по искова молба за делба на Е.К.С. и С.Й.С. срещу П. К.М., В.Д.М. и А.П.Д., на подробно описаните в исковата молба недвижими имоти. В хода на производството, във връзка със смяната на съдията – докладчик по делото, исковата молба е оставяна без движение за отстраняване на различни нередовности. Преди да постанови определението за прекратяване на производството, което е предмет на проверка по депозираната частна жалба, съдът с протоколно определение от 29.06.2012 г. е оставил без движение исковата молба /макар нарочен диспозитив в този смисъл да липсва/с указание до ищците в двуседмичен срок да аргументират и представят доказателства за активната процесуална легитимация на С.С. и пасивната на В.С.. В същия срок съдът е указал да пояснят и представят доказателства как, на какво основание, продавачите по нот.акт № 137/2006 г. – П.М. и В.М. са станали съсобственици на ½ ид.ч. и само на ½ ид.ч. или на целия имот – нива в м.Смокините с площ от 3 дка. Съдът указал на сраните, че доказателства могат да бъдат представени и от ответниците, защото в производството по делба, всяка от сраните има качеството както на ответник, така и на ищец. С протоколното определение, страните са били предупредени, че ако указанията не бъдат изпълнени, производството ще бъде прекратено.  С Определение № 2736 от 20.08.2012 г., постановено по гр.д. № 4547/2011 г. по описа на Районен съд гр.Сливен, съдът прекратил производството по делото, защото указанията на съда не са били изпълнени в указания срок.

    С оглед на приетото за установено от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

    Частната жалба е основателна и атакуваното определение следва да бъде отменено по следните съображения.

     Действително съдът е дал указания на страните да представят посочените по – горе доказателства и е прекратил производството на основание чл.129, ал.3 вр. ал.4 от ГПК, тъй като страните не са предприели никакви действия в указания от съда срок. По същество обаче, процесуалните действия на  съда във връзка с дадените указания са порочни, поради което същите не могат да породят законосъобразно ефекта на прекратяване на производството, при неизпълнението им в срок.

    Производството по делото е образувано по искова молба за делба и се намира в първата фаза на делбата. С решението по първата фаза, съдът се произнася по въпросите между кои лица, за кои имоти и при какви квоти ще се допусне извършването делба. Всички тези въпроси са предмет на доказване в производството. Санкцията за страната при недоказаност на предявения иск е отхвърлянето му като неоснователен. С оглед специфичния характер на производството по съдебна делба, конкретните последици ще бъдат свързани с отхвърляне на предявения иск като неоснователен по отношение на определени лица и/или по отношение на определени имоти.

  Районният съд е процедирал незаконосъобразно, като е оставил производството /исковата молба/ без движение, за да бъдат представени исканите доказателства. Всички въпроси, за които производството е оставено без движение са по съществото на делото и по тях съдът следва да вземе становище едва при постановяване на крайния акт. Непредставянето дори на изрично посочените в чл.341, ал.1 от ГПК доказателства не е основание за оставяне без движение на исковата молба, тъй като се касае за писмени доказателства, касаещи съществото на спора. В допълнение следва да се отбележи, че доказателства за активната и пасивната процесуална легитимация на страните са били представени с молба от 05.07.2012 г., но съдът е пропуснал да ги коментира в атакуваното определение. С оглед на изложеното, съдът намира, че атакуваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

    Водим от горното и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

 

 

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 

 

            ОТМЕНЯ Определение № 2736 от 20.08.2012 г., постановено по гр.д. № 4547/2011 г. по описа на Районен съд гр.Сливен, с което е прекратено производството по делото, като неправилно и незаконосъобразно.

            ВРЪЩА делото на Районен съд – гр.Сливен, за продължаване на съдопроизводствените действия по гражданско дело № 4547/2011 г. по описа на същия съд.

   

                 Определението не подлежи на обжалване.                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                          

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                         2.