ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 10.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                     ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                        мл.с.     КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 Като разгледа докладваното от мл.съдия Кондова  частно гражданско дело № 677 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.255 и сл. ГПК.

Образувано е въз основа на депозирана молба за бавност от  В.П.М. ***. Последният  твърди, че е взискател по изпълнително дело № 467/2012г. по описа на ДСИ при РС-Сливен, образувано по реда на чл.528 и сл. ГПК за изпълнение на задължение за предаване на дете във връзка с влязло в законна сила Решение № 216/23.12.2009г. по гр.д. № 449/2009г. по описа на РС-гр.Панагюрище, с което е определен режим на лични отношения с малолетното му дете К.М.. Молителят твърди, че изпълнителното дело е образувано на 31.07.2012г., като на 01.08.2012г. била изпратена призовка за доброволно изпълнение – връчена на 07.08.2012г. В тази призовка ДСИ не определил място и време за доброволното предаване на детето, съгл.чл.528, ал.1 ГПК. С изрична молба с вх.№ СД-03-03-4324/21.08.2012г. до ДСИ, взискателят настоял пред съдебния изпълнител да пристъпи към принудително изпълнение като определи място и време за предаване на детето, тъй като длъжникът не изпълнил задължението си по чл.528, ал.2 ГПК. Към настоящия момент такова действие не било изпълнено от страна на държавния съдебен изпълнител и според молителя е налице необосновано забавяне  и възпрепятстване упражняване правата му на родител.

Моли настоящата съдебна инстанция на основание чл.257, ал.2 ГПК да определи срок за извършване на необходимите действия за предаване на малолетното дете, съобразно горецитираното съдебно решение.

Към молбата е приложено становище на съдебния изпълнител, който счита жалбата за неоснователна.

Настоящият съдебен състав, намира молбата за бавност недопустима.

 

 

 

Основание за молба за определяне на срок при бавност е ситуация, в която съдът не извърши своевременно определено процесуално действие – чл.255, ал.1 ГПК. С оглед систематичното място на  уредбата на молба за определяне на срок при бавност, а именно в исковото производство, следва да се приеме, че този институт е приложим единствено в исковия процес, при образувано дело и неприложим  в изпълнителното производство за процесуалните действия на съдебен изпълнител.

Последните се атакуват на друго основание и ред,  този по чл.435 и сл.ГПК.

Молбата като недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, поради което, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима молба за бавност от В.П.М. ***, подадена по изпълнително дело №467/2012г.  по описа на СИС ДСИ при РС-Сливен.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС РБ, с частна жалба в едноседмичен срок от получаването му, по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        ЧЛЕНОВЕ:

                                                                            1.

2.