ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.С., 23.10.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 680 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 274 и сл., вр.чл.129, ал.3, изр.2  ГПК.

         Образувано е въз основа на депозирана от пълномощника на А.Д.Т. *** частна жалба, насочена против Определение № 3112/26.09.2012г., постановено по гр.д. № 3598/2012г. на Сливенски районен съд, държано в закрито съдебно заседание, с което е върната исковата молба поради неспазване указанията на съда и неотстраняване нередовностите на исковата молба в срок.

С частната жалба се  счита съдебния акт за незаконосъобразен, тъй като с исковата молба са представени справки за постоянен и настоящ адрес на ответницата, които според жалбоподателя са  с валидност шест месеца и в този смисъл били актуални. Освен това в друга молба до съда в указания срок посочил име и адрес на пълномощник на ответницата. Твърди се, че неправилно съда счел за недопустимо посочване на съдебен адрес на ответната по делото страна. Анализират се разпоредбите на чл.39, ал.1 и чл.45 ГПК, като се счита, че няма пречка в този случай посочвайки пълномощник на насрещната по спора страна, книжата да се изпратят именно на неговия адрес.

С оглед изложеното моли въззивния съд да отмени атакуваното определение, с което е върната исковата молба и производството прекратено, като неправилно и незаконосъобразно.

Настоящият съдебен състав констатира, че жалбата е редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения едноседмичен срок от лице, имащо правен интерес от обжалване, насочена е срещу съдебен акт, подлежащ на атакуване чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

Пред районен съд – гр.С. настоящият жалбоподател на 07.08.2012г. предявил иск с правно основание чл. 49, ал.1 СК за развод поради разстройство на брака. В исковата молба е посочен адрес на ответницата в с.Г., общ.Сливен, а като приложения са представени удостоверения за постоянен и настоящ  адрес на същата, издадени от

 

 

длъжностно лице при Община Сливен от дата 09.07.2012г. Представените удостоверения сочат като постоянен адрес на ответницата гр.С., ул.”К.” № * , т.е. съвпадащ с адреса на ищеца и настоящ адрес Република Гърция без посочен точен адрес.

С разпореждане от 08.08.2012г. съдът изпратил за връчване книжата по делото на ответницата на посочения в исковата молба адрес. Съобщението било върнато в цялост с отбелязване от лицето по призоваване, че ответницата се намира в Република Гърция.

Последвало е разпореждане на съдията докладчик от 10.09.2012г., с което исковата молба е оставена без движение като нередовна и на ищеца са дадени указания за представяне на справка за настоящ и постоянен адрес на ответницата. Ищецът своевременно бил предупреден, че при неспазване на указанията исковата му молба ще бъде върната, а производството прекратено.

С молба от 10.09.2012г. на пълномощника на ищеца съдът е уведомен, че справки за актуалния адрес на ответницата са представени с исковата молба.

С разпореждане на съда от 11.09.2012г. са изискани актуални справки за постоянен и настоящ адрес на ответницата, като страната отново била предупредена за прекратяване на производството в случай, че не представи такива в срок.

На 24.09.2012г. в отговор на разпореждането на съда е постъпила молба отново от пълномощника на ищеца, в която заявява, че се е свързала с пълномощник на ответницата, който пожелал книжата по делото / искова молба и приложения/ да се изпратят на адреса на този пълномощник.

След тази кореспонденция, състояща се от разпореждания на съда и молби от пълномощника на ищеца с Определение от 26.09.2012г. съдът върнал исковата молба и прекратил производството по делото. За да стори това, съдът приел, че в указания срок не са били представени исканите актуални справки и липсвало искане за продължаване на срока. Съдът  счел, че представените с исковата молба справки не са актуални, тъй като са издадени месец преди завеждането на исковата молба, а също така, че е недопустимо съдебен адрес на ответника да се посочва от ищеца.

При така установените факти настоящият съдебен състав намира обжалваното Определение на СлРС за правилно и законосъобразно към момента в който е било постановено.

Цитираните в частната жалба разпоредби  - чл.39 ал.1 и чл.45 ГПК  имат предвид, че страна по делото може да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията или, ако има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице- съдебен адресат или на пълномощника. Страната сама за себе си избира и посочва съдебен адресат, респ.упълномощава процесуален представител. Недопустимо е едната от страните в спора да посочва за сметка на насрещната страна съдебен адресат.

 

 

Правилно съдът е дал указания на ищеца за представяне на справка за актуален адрес на ответницата, доколкото връчителя установил, че същата не пребивава на посочения в исковата молба адрес / арг. от чл.47, ал.4 ГПК/.

По отношение валидността на удостоверенията за постоянен и настоящ адрес, действително няма изрична законова разпоредба в Закона за гражданската регистрация или подзаконова такава в НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г., но с оглед тяхната същност следва да се разбира, че са валидни до настъпване на промяна в настоящия или постоянен адрес на лицето. Такава промяна е възможно да възникне във всеки един момент, а в конкретния случай съда не би могъл да е сигурен, че в рамките на един месец от датата на издаване на представените с исковата молба удостоверения до датата на подаване на исковата молба не е настъпила такава промяна.

По делото обаче е налична и молба от пълномощник на ответницата, постъпила на 09.10.2012г., т.е. след постановяване на обжалваното определение за прекратяване на производството, към която е приложен договор за правна защита и съдействие, серия С, № 22871/21.09.2012г., съответно пълномощно от същата дата. В тази молба е обективирано искане книжата по делото, включително исковата молба и приложенията към нея да бъдат изпращани на адреса на пълномощника на ответницата – адв.Таня Долапчиева АК-Сливен.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.1, т.2 исковата молба съдържа името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива. Следователно няма пречка в по-късен момент с допълнителна молба, страната да посочи и пълномощник на  насрещната страна, ако има такъв. С молбата, депозирана на 24.09.2012г. от пълномощника на ищеца обаче не са били представени доказателства за представителната власт на пълномощника на ответницата.

Съгласно разпоредбата на чл.278, ал.4, вр.чл.235, ал.3 ГПК, съдът следва да вземе предвид фактите, настъпили след предявяване на иска, респ.частната жалба, които са от значение за спорното право. Молбата входирана в районния съд на 09.10.2012г., ведно с приложения към нея договор за правна защита и съдействие и пълномощно от 21.09.2012г. подписано от ответницата в производството не биха могли да бъдат игнорирани от настоящия съдебен състав. В това производство не би могло да бъде подлагано  и на съмнение истинността на приложеното пълномощно и договор за правна защита и съдействие от 21.09.2012г. Доколкото ответната страна е упълномощила процесуален представител, съгл.чл.32, т.1 ГПК, то книжата по делото следва да бъдат връчени на този пълномощник.

Следователно постановеното определение, с което е прекратено производството по делото следва да бъде отменено, като неправилно и делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 3112/26.09.2012г., постановено по гр.д. № 3598/2012г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото.

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.№ 3598/2012г. по описа на Районен съд-Сливен.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия.

        

Определението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1.

                                                                                    2.