О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.С., 25.10.2012 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 681 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава ХХІ от ГПК.

 

         Депозирана е частна жалба от адв.П. в качеството й на процесуален представител на „АУТО – ДГ” ООД със седалище и адрес на управление гр.С., кв.”К.Ф.” № *-*-*, представлявано от Д.Я.Б. – управител против определение № 3211/02.10.2012г. по гр.д. № 4351/2012г. на СлРС, с което е върната исковата молба и е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че определението на СлРС е неправилно и незаконосъобразно. Посочено е, че съдът неправилно е приел, че било налице пасивно процесуално поведение на ищеца като не е изпълнил указанията му да посочи цената на всеки детайл за който се иска присъждане на сума с исковата молба. Жалбоподателят твърди, че е изпълнил указанията на СлРС като е довнесъл д.т. в размер на 200 лева, но не е описал изрично детайлите за които се претендира заплащане с исковата молба, тъй като същите са били конкретно индивидуализирани като вид, модел и цена в представените с исковата молба сервизни поръчки. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на процесуалните действия по него.

         Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 08.10.2012г., а частната жалба е депозирана на същата дата – 08.10.2012г.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 17.09.2012г. била депозирана искова молба от жалбоподателя „АУТО – ДГ” ООД против Х.В.Ч. ***. в исковата молба била посочена цена на иска 1216,51 лева. От изложеното в нея ставало ясно, че цената на иска се е формирала от цена по пет отделни поръчки. За доказване на поръчките били представени копия от сервизни поръчки № 01/0000009284/02.09.2009г.; № 01/0000009819/10.11.2009г.; № 01/0000009863/17.11.2009г.; № 01/0000010268/19.01.2010г.; № 01/0000012088/28.09.2010г. В самите поръчки било описано какво било доставено на ответника по иска като сервизните части били индивидуализирани с номера, брой, единична цена и крайна стойност.

         На 19.09.2012г. РС оставил исковата молба без движение като се разпоредил да се довнесе д.т. в размер на 200 лева и да се посочи цената на всеки от детайлите.

         На 26.09.2012г. пълномощникът на ищеца представил документ за платена д.т. в размер на 200 лева. На 02.10.2012г. СлРС постановил обжалваното определение № 3211, с което върнал исковата молба и прекратил производството по делото. В мотивите си съдът посочил, че ищецът не е изпълнил разпореждането му за по-пълно индивидуализиране на вземането си, като не е посочил стойността на всяка отделна вещ по всяка отделна фактура, поради което следва да понесе санкцията, с която бил предупреден при оставяне на исковата му молба без движение.

         Частната жалба е допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес да обжалва съдебния акт, разгледана по същество същата се явява и основателна.

         Разпореждането на съда ищецът допълнително да посочи цена на всеки детайл, който е описан във фактурите, приложени към исковата молба е било неправилно. В същите тези фактури освен като вид, детайлите са били индивидуализирани и с брой и с единична стойност и крайна  цена, т.е. това което съдът е поискал от ищеца да изпълни той вече е бил изпълнил с депозирането на исковата си молба и не е следвало съдът да го задължава допълнително да го уточнява. Като е основал определението си за прекратяване на производството по делото на едни неправилни свои процесуални действия съдът е постановил  незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. Производството по делото следва да бъде продължено от първоинстанционния съд.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТМЕНЯ  определение № 3211/02.10.2012г. по гр.д. № 4351/2012г. на СлРС за връщане на исковата молба и прекратяване производството по делото, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр.д. № 4351/2012г. по описа на СлРС на РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН за продължаване на процесуалните действия по него.

 

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: