О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 23.10.2012 г..

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и дванадесета година в състав:                

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

          Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов .гр. д.  N 693 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по жалба на процесуалния представител на длъжник по изпълнително дело против постановление на ДСИ при СлРС, с което е прекратено изпълнителното производство по изп. дело № 514/2012 г. на ДСИ .Твърди се, че длъжникът  на 10.09.2012 г. е заплатил и превел дължимата сума по банковата сметка на ДСИ и с изплащане на задължението за него възниква правен интерес производството да бъде прекратено поради изчерпване предмета на делото. Към момента на подаване на жалбата длъжникът не е получил съобщение, но е узнал, че ДСИ е издал постановление за прекратяване на производството на основание на чл. 433 ал. 1 т.2 от ГПК въз основа на постъпила молба от взискателя. Поради това за длъжника е налице правен интерес от обжалване на постановлението, тъй като счита, че делото следва да бъде прекратено на основание на изплащане на задължението и изчерпване предмета на делото. Преди постановлението на ДСИ да влезе в сила е налице висящ процес и в случая е без значение дали взискателят е подал молба за прекратяване. Освен това длъжникът е получил уведомление от взискателя на 12.09.2012 г., че вземането е прехвърлено на друго лице. От уведомлението обаче не е станало ясно кога е било прехвърлено вземането, поради което длъжникът счита, че това е станало преди образуване на изпълнителното производство. По този начин взискателят по делото на практика е подал молба без да има за това процесуална легитимация, а изтеглянето на изпълнителния лист може да доведе до реална опасност за образуване на ново дело срещу длъжника. Твърди се, че е налице плащане на задължението, което следва да бъде взето предвид от ДСИ и делото да приключи на това основание. Иска се отмяна на постановлението  и да бъдат дадени указания на ДСИ да прекрати производството, поради извършеното плащане.

Постъпило е възражение против тази жалба от процесуалния представител на взискателя, в което се твърди, че тя е неоснователна. Взискателят по своя преценка може да образува или да прекрати изпълнителното дело и към момента на депозиране на молбата не е било извършено плащане. Самият взискател не е получил суми по изпълнителното дело, поради което не могат да бъдат увредени интересите на длъжника. Съдебният изпълнител е бил длъжен да се произнесе по постъпилите искания по реда на тяхното постъпване и правилно е прекратил изп.дело, тъй като това е било поискано от взискателя преди да бъде събрано задължението от ДСИ и приведени сумите на взискателя.

Постъпило е и становище от ДСИ, в което се твърди, че подадената жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Изпълнителното дело е било образувано по молба на  взискателя от 28.08.2012 г. На длъжника е била изпратена покана за доброволно изпълнение, която е била получена на 14.09.2012 г. Едновременно с изпращане на поканата е наложен запор на  банковите сметки на длъжника. На 10.09.2012 г. по делото е постъпила молба за прекратяване на производството по искане на взискателя, която е била депозирана в деловодството в 11.00 ч. На същата дата  - 10.09.2012 г., но в 13.00 ч. в деловодството  постъпило съобщение за налагане на запор от ЧСИ и ДСИ е отказал налагането на запора с мотива, че е прекратено производството по делото.

   Въз основа на приетото за установено съдът намира жалбата за недопустима.

   Съгласно чл.435 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Той може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Законодателят обаче не е предвидил възможност длъжникът да обжалва постановлението за прекратяване. В конкретния случай няма правен интерес от това, тъй като при образуване на ново изпълнително производство той ще разполага с възможността да представи документ, че е внесъл сумата и да поиска прекратяването му на основание на чл. 433 ал.1 т.1 от ГПК.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

       ОСТАВЯ без разглеждане като  недопустима частната жалба на „ЕВН България Електроснабдяване” АД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „Х.Г.Д.” № *, ЕИК 123526430 против постановление на ДСИ за прекратяване на изп. дело №514/2012 на ДСИ при Районен съд – Сливен.

     

       Определението  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред БАС

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: