ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Сливен, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и дванадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д.№ 694 описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител на основание чл. 436 и сл. от ГПК.

В жалбата на „ЕВН България Електроснабдяване” АД се посочва, че е взискател по и.д. № 556/2012г. по описа на ЧСИ М. М. с район на действие Окръжен съд – Сливен с длъжник Г.С.Х..

В качеството си на взискател по това изпълнително дело обжалва действия по и.д. № 514/2012г. на съдебен изпълнител при РС – Сливен, тъй като поискали налагането на запор върху вземанията на Г. Сл. Х. по това изпълнително дело. В качеството си на взискател по него Х. подал молба за прекратяване, поради което ДСИ Г.Х. отказала да наложи запор, т.к. изпълнителното дело било прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 2 от ГПК.

В жалбата са развити доводи относно момента, в който в хипотезата на подадена от взискателя молба настъпва прекратяване на изпълнителното производство и е поискано съдът да укаже на ДСИ Г.П., че следва да изпълни действията по наложените от ЧСИ МV М. запор, като изпълнителното производство следва да се счита прекратено с влизане в сила на постановлението за прекратяване, а не от момента на подаване на молбата от взискателя.

По посочената жалба съдът е указал да се уточни в какво качество и кои изпълнителни действия се обжалват.

В указания срок указанията не са изпълнени, като от изложеното в жалбата на „ЕВН България Електроснабдяване” АД може да се заключи единствено, че се обжалва отказа на ДСИ по и.д. № 514/12г. при РС – Сливен за налагане на запор върху вземания на взискателя – Г. Сл. Х., същия – длъжник по и.д. № 556/12г. по описа на ЧСИ М. М..

Жалбата следва да се остави без разглеждане.

На първо място жалбоподателят не е изпълнил указанията на съда за уточняване на изпълнителните действия които обжалва и съответно – качеството, в което ги обжалва.

При неизпълнение на тези указания, единственото което може да се приеме от жалбата е, че същата е подадена от „ЕВН България Електроснабдяване” в качеството на трето лице, а като предмет е – отказа на ДСИ Г.П. по и.д. № 514/12г. при РС – Сливен.

Подадената в това качество и с този предмет жалба е недопустима.

Изпълнителните действия, съответно отказите за извършването им подлежат на обжалване от трети лица само в обхвата на случаите посочен в разпоредбата на чл. 435, ал. 4 от ГПК – в случаите когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, или предаването, а ако се отнасят за движими вещи, се намират във владение на трето лице.

Дадения случай не може да бъде подведен под нито една от възможните и мислими хипотези на тази норма, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане като недопустима.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 694 по описа за 2012г. на Окръжен съд – гр. Сливен, образувано по жалбата на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул.  „Х. Г. Д.” № *, ЕИК 123526430 против отказа на ДСИ при РС – Сливен Г.П. по и.д. № 514/12г. за налагане на запор върху вземанията на взискателя по това изпълнително дело като НЕДОПУСТИМА.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщаването на жалбоподателката пред Бургаски апелативен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                         2.