ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

07.11.2012 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седми ноември…...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  711 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на Н.Й.И. против Определение от закрито с.з. № 1272/02.10.2012г. по гр.д. № 651/2012 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратено производството пред НзРС и изпратено делото по подсъдност на СлОС. Твърди че предявените от нея искове са „алтернативно” съединени и всеки от тях е с цена 9 500лв. и е под установения в чл. 104 т.4 от ГПК размер на цената на иска. Твърди че доколкото по първите два иска се иска обявяването на недействителност на договор, касаещ прехвърлянето на вещни права върху недвижим имот, д.т. е внесена на базата на данъчната оценка, която също е под 50 000лв. т.е. подсъдна на НзРС. Моли да бъде отменено обжалваното определение, като неправилно и незаконосъобразно и да бъде върнато делото за по-нататъшно разглеждане от надлежния първоинстанционен съд.

            Частната жалба е допустима. Същата е подадена в срок, а разгледана по съществото си, частната жалба е основателна.

            Производството по гр.д. № 651/2012г. по описа на НзРС е образувано по искова молба, подадена от Н.Й.И., в качеството й на управител на „Агри Милк” ЕООД, с. Богданово, общ. Нова Загора против М.Г.Н.. С исковата молба, при условията на обективно, евентуално съединяване са предявени:  иск с правно основание чл. 26 ал.1 пр. първо от ЗЗД за обявяване за нищожен на договор за покупко-продажба на недвижим  имот, сключен с нотариален акт за покупко-продажба № 115, том VІ, рег.№ 4781, дело № 792 от 03.08.2011г. на нотариус с рег. № 183 на НК. Цената на този иск следва да се определи по реда на чл. 69 ал.1 т.4 във вр. т.2 от ГПК. За целта е необходимо ищецът да представи с исковата молба (а ако това не е направено същото да бъде оставена без движение) актуална данъчна оценка на процесния имот. Вторият евентуален иск е с правно основание чл. 40 от ЗЗД. Цената му следва да бъде определена по начина посочен по-горе.  Третият иск с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД е с цена 9 500лв.

            НзРС не е изискал от ищеца да представи удостоверение за данъчната оценка на имота, а е определил цената на първите два иска по твърденията на ищеца и е преценил че делото е подсъдно на СлОС.

            Следва да бъде отменено обжалваното определение, делото да върне на НзРС, който да събере доказателства за актуалната данъчна оценка на имота, предмет на договора и едва тогава, в случай че цената на иска е над 25 000лв.(тъй като родовата подсъдност на иска се определя по чл. 104 т.4 от ГПК, а не по т.3 на същия текст) следва да прекрати делото пред себе си и да го изпрати по подсъдност на СлОС.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

ОТМЕНЯ Определение от закрито с.з. № 1272/02.10.2012г. по гр.д. № 651/2012 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратено производството пред НзРС и изпратено делото по подсъдност на СлОС.

            ВРЪЩА  делото на НзРС за продължаване на съдопроизводството, съобразно мотивите.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: