О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 12.11.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч.гр.д. N 722 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по възражение пред въззивния съд относно узнаването на заповед за изпълнение и намира правното си основание в разпоредбата на чл. 423 от ГПК.

Подателят на възражението твърди, че на 03.10.2012г. е получил от ЧСИ призовка за доброволно изпълнение по изп.д. № 101020128350400509, заедно с изпълнителен лист по ч.гр.д. № 6497/11г. на СлРС. Обжалва разпореждането с което е уважено заявлението по чл. 410 от ГПК на „Топлофикация Сливен” ЕАД за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение. Твърди, че на 03.10.12г. по постоянния му адрес по лична карта – с. Т., община Сливен, чрез съпругата си, е получил поканата за доброволно изпълнение, но заповедта за изпълнение не му е била връчена лично – на него или на член от домакинството му, поради което е бил лишен от възможността да възрази срещу издаването й. След справка в кметството установиле ,че съобщението за издадената заповед е било връчено на дъщеря му Д.А. на 11.01.2012г., а по това време тя изобщо не е била в с. Т., а в гр. София, където живее от години. Представя копие от личната й карта. Също така частният жалбоподател твърди, че живее постоянно в с. Т., където се грижи за болната си съпруга и това обстоятелство било известно на служителите в кметството и би могъл да бъде лесно открит в дома му за да му бъдат връчени книжата лично. Вместо това връчването било оформено при условията на чл. 46 ал. 2 от ГПК – на лице, което не се е намирало по това време на мястото на връчване и има постоянен адрес в гр. София.

Също така прави възражения във връзка със задълженията, за които е издаден изпълнителния лист, като заявява, че се касае за периодични платежи, които се погасяват с тригодишна давност, поради което вземанията за периода м.10..2003г. – м. 10.2011г. са били погасени по давност, както за главницата, така и за лихвите. Счита и че към заявлението не са били представени документи, които да са редовно изпълнително основание, удостоверяващо вземанията срещу него.

Предвид всичко изложено моли въззивния съд да отмени обжалваното разпореждане с което е уважено заявлението за издаване на заповед за изпълнение и въз основа на нея – изпълнителен лист, като неправилно, незаконосъобразно и постановено при нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила. Прилага копия от личната си карта и от медицински експертизи във връзка със здравословното състояние на съпругата си.

Насрещната страна не е подала писмен отговор в законовия срок.

Настоящият въззивен състав, след като се запозна с възражението и приложенията и с ч.гр.д. № 6497/11г. на СлРС, намира, че не са налице предпоставките на чл. 423 ал. 1 от ГПК и не следва да приема възражението.

Тази разпоредба предвижда ограничен и изчерпателно изброен кръг от хипотези, при които възражение против заповед за изпълнение може да бъде прието от въззивния съд и в случая подателят-длъжник се позовава на първото от тях – че заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно.

Въззивният съд констатира, че заповед № 4723 от 02.11.2011г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК е издадена по ч.гр.д. № 6497/11г. на СлРС и е връчена на длъжника на постоянния му адрес – с- Трапоклово, община Сливен на 10.01.12г.  В разписката е налице подпис за получател и са отразени трите му имена – Д.Й.А., като качество е посочено “дъщеря”.

В случая е приложима разпоредбата на чл.  46 от ГПК и връчването може да стане на пълнолетно лице от домашните, по начало липсва изискване то да живее постоянно на адреса. Такова е въведено като алтернативна хипотеза за други пълнолетни лица, извън кръга на домашните, които живеят там /наематели, ползватели и т.н./, Освен това липсват актуални данни за настоящия адрес на лицето, на което е връчено съобщението, а частният жалбоподател не оспорва положения подпис върху разписката. Обикновеното твърдение, че дъщеря му „по това време не е била там”, е голословно и не опровергава доказателствената сила на съобщението, в което връчването е удостоверено и скрепено с подписа на съответния служител. Така няма пречка съобщението да се връчи на друго лице по време на пребиваване на адреса, независимо от продължителността на престоя, щом това е лице от домашните на длъжника, и то се е съгласило да го приеме. Ето защо, в случая, връчването на дъщерята на длъжника, доколкото не е поставена под съмнение автентичността на парафа й, е законосъобразно, разписката е оформена надлежно, с всички изискуеми от закона реквизити.

Тези съображения са напълно достатъчни да се приеме, че е налице надлежно връчване на заповедта за изпълнение.

Поради това срокът за възражение по реда на чл. 414 от ГПК е започнал да тече от този момент и длъжникът единствено поради своето бездействие, не се е възползвал от предвидените от правната норма възможности.

С оглед изложеното въззивният съд счита, че няма основание да приеме възражението, и не могат да настъпят последиците по чл. 423 ал. 3 и ал. 4 от ГПк, свързани със спиране на изпълнението на заповедта за изпълнение и продължаване на разглеждането на делото от първоинстанционния съд.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

НЕ ПРИЕМА възражение по чл. 423 ал. 1 т. 1 от ГПК вх. № 23041/18.10.2012г. от Й.Й.А. ЕГН ********** ***, против заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 4723 от 02.11.2011г. по ч.гр. д. № 6497/11г. на СлРС, поради липса на посочената предпоставка.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКСРБ в едноседмичен срок от връчването на длъжника.

                            

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: