ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 12.03.2013г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито дванадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 723 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по подадената от К.К.К. искова молба, с която е предявил против Г.Д.Г., Д.И.М. и С.И.Г. искове на основание по чл. 45 и чл. 53 от ЗЗД

С определение от 20.02.2013г. по чл. 140, ал. 1 и ал. 3 от ГПК съдът е насрочил делото за разглеждане в с.з., произнесъл се е по доказателствата и е предявил на страните проект за доклад.

Преди разглеждане на делото в първо заседание е постъпила молба от ищеца за прекратяване на делото поради оттегляне на предявения иск и са налице предпоставките съдът да я разгледа.

Правната квалификация на искането е по чл. 232 от ГПК и съдът намира, че то следва да бъде уважено.

Изявлението за оттегляне на исковата молба е направено от лице, което разполага с правомощия за разпореждане с предмета на делото. Производството е във фазата преди провеждането на първо по делото съдебно заседание, поради което съгласно чл. 232 от ГПК оттеглянето на исковете без съгласието на ответника е допустимо.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 723\2012г. по описа на ОС – Сливен поради ОТТЕГЛЯНЕ на исковата молба.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

Да се уведомят спешно Началниците на Затвора – гр. Бургас и Затвора – гр. Стара Загора, че поради оттегляне на исковата молба и прекратяване на делото на основание. чл. 232 от ГПК няма да бъде провеждано с.з. на 20.03.2013г. по гр.д. № 723/13г. по описа на ОС – Сливен и не следва да се извършва конвоиране на ответниците Г.Д.Г., Д.И.М. и С.И.Г. в случай, че същите са поискали да вземат участие в с.з. насрочено за 20.03.2014г. !

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: