О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 23.11.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 742 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

   Производството е по частна жалба против определение от 17.10.2012 г. по гр.д №2583/2012г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото поради неявяване на ищеца по иск с правно основание чл.49 от СК без уважителни причини в първото по делото съдебно заседание.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Не се отрича, че ищцата не се е явила, но по делото били представени доказателства, че тя била служебно ангажирана по трудов договор в Кралство Испания и към датата на провеждане на  съдебното заседание не й е бил разрешен отпуск. След като съдът е бил уведомен за тези обстоятелства, е следвало да се съобрази с тях и да не прекратява производството по делото. Поради това се иска отмяна на определението и връщане на делото на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна не е подала писмен отговор на тази частна жалба.

С определение от 17.10.2012 г. по гр.д №2583/2012г. на СлРС,  е прекратено производството по делото поради неявяване на ищеца по иск с правно основание чл.49 от СК без уважителни причини в първото по делото съдебно заседание. Съдът е посочил, че за това съдебно заседание ищцата е била редовно призована на 13.08.2012г. и следователно е разполагала с достатъчно време и възможности да организира явяването си или да се снабди с доказателство, което да оправдава, чрез установяване на уважителна причина, невъзможността й да се яви. Съдът е приел, че неявяването на ищцата не е обосновано от доказана уважителна причина и са налице условията на чл.321 ал.1 от ГПК за прекратяване на производството.

Определението е правилно. Нормата на  чл. 321, ал. 1 ГПК изисква за първото заседание по иск за развод страните да се явят лично, като неявяването на ищеца е приравнено на оттегляне на иска, в която хипотеза съдът е задължен служебно да прекрати производството. Възникването на тези правни последици са обусловени от констатирана липса на уважителни причини, които да възпрепятстват личното явяване на ищеца. Коя причина е уважителна е въпрос на конкретна ситуация и преценка на обстоятелствата от съда, като ищецът е длъжен да докаже, че неявяването му се дължи по причина непредвидима и непреодолима по характер. В конкретния случай страната не е представила пред районния съд доказателства за това, не се представят такива и пред настоящата инстанция. Ето защо настоящият състав намира че подадената жаба е неоснователна, а определението на съда е правилно и законосъобразно.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба вх.№ 23576 от 24.10.2012г. подадена от адв. М.М. в качеството на пълномощник на Н.Х.Д. против определение от 17.10.2012 г. по гр.д №2583/2012г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото поради неявяване на ищеца по иск с правно основание чл.49 от СК без уважителни причини в първото по делото съдебно заседание

Определението подлежи на обжалване пред ВКСРБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: