ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.С., 27.11.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 746 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 274 и сл., вр.чл.407 ГПК.

Инициирано е въз основа на депозирана частна жалба от Д.С.Г. ***, с която атакува Разпореждане  № 14538/04.10.2012г. на СлРС. С този съдебен акт съда не зачел действието на подаденото от жалбоподателя възражение по реда на чл.414 ГПК срещу издадената заповед за изпълнение № 2765/12.09.2012г. по чл.410 ГПК по заявление  на „Топлофикация-Сливен” ЕАД – Сливен.

Жалбоподателят твърди, че пуснал в срок по пощата възражението на 29.09.2012г без да знае, че поща не се обработвала в събота и неделя, съответно на 29.09.2012г. и 30.09.2012г.  Според него писмото се забавило, защото било пуснато от жалбоподателя в пощенската кутия с надпис „за София”, тъй като тази с надпис „за страната” била повредена. По тези съображения моли за отмяна на разпореждането на първоинстанционния съд, като се зачете действието на подаденото от него възражение.

Сливенски окръжен съд, намира депозираната частна жалба за редовна и допустима, тъй като е подадена  в законоустановения срок, от правно легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Производството по ч.гр.д.№ *288/2012г. по описа на СлРС е обазувано въз основа на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК от „Топлофикация –Сливен” ЕАД-Сливен срещу настоящия жалбоподател за парично вземане  в размер на 65,91 лв.-ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода 01.11.2009г.-30.06.2012г., за обект в гр.С., бул.”Ц.С.” № * , ателие № *, както и сума в размер на 8,75 лв. – начислена лихва за забава за периода 30.11.2009г. – 11.07.2012г. и направени разноски в заповедното производство – 25,00 лв.

Въз основа на заявлението и  разпореждане на съда от 12.09.2012г. е издадена Заповед № 2765/12.09.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК за горепосочените суми.

Заповедта за изпълнение е връчена на жалбоподателя лично на 13.09.2012г., като в тази заповед изрично е указано на длъжника за възможността в двуседмичен срок да плати търсената сума или да подаде възражение по образец, приложен към заповедта.

Срокът за подаване на възражение е изтекъл на 27.09.2012г., след която дата заповедта за изпълнение влиза в сила, а съдът издава изпълнителен лист на заявителя.

Видно от приложения пощенски плик, респ. датата на пощенското клеймо, възражението е пуснато по пощата на 29.09.2012г. / събота/, т.е. два дни след изтичането на законоустановения срок за подаването му пред съда и обработено на първия следващ работен ден – 01.10.2012г., на която дата е било и  входирано  в канцеларията на съда.

Съображенията на жалбоподателя, релевирани в частната жалба се преценят за голословни и неоснователни, тъй като дори и да се обработва поща в съботния ден на 29.09.2012г., то възражението отново би било подадено извън преклузивния срок.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че разпореждането на районния съд, с което не е зачетено действието на възражението, депозирано от жалбоподателя Д.Г., респ. разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 01.10.2012г. в полза на заявителя „Топлофикация-Сливен” ЕАД- гр.С. са правилни и законосъобразни.       

Тъй като правните изводи на двете съдебни инстанции съвпадат, атакуваното разпореждане следва да бъде потвърдено, поради което и на  основание чл.278 ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна частната жалба подадена от Д.с.Г. ***.

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Разпореждане № 14538/04.10.2012г., постановено по ч.гр.д. № *288/2012г. по описа на СлРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   е окончателно с оглед разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                     1.

                                                                                    2.