О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 17.12.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на седемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 754 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Образувано е по частна жалба от П.Н.К. против определение от о.с.з. проведено на 09.11.2012г. по гр.д. № 3844/2012г. по описа на СлРС, с което е прекратено производството по ищцовата претенция в частта относно упражняването на родителските права, лични контакти и издръжка на роденото преди брака дете малолетно дете Р..

В жалбата се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на постановеното протоколно определение, като се иска от съда постановяване на неговата отмяна.

Частната жалба е връчена редовно на другата страна, която в законоустановения срок е депозирала отговор. В същия се сочи, че изложеното в жалбата е необосновано, предвид това, че в съдебно заседание процесуалния представител на ответника е изразил становище, че не се противопоставя на заявеното оттегляне на исковата претенция.

Предвид изложеното в частната жалба, депозирания отговор по нея и приложените доказателства по гр.д. № 3844/2012г. по описа на СлРС, настоящия въззивен състав констатира следното :

Пред СлРС е била депозирана от З.Х. Р. – К. против П.Н.К. искова молба по реда на чл. 49 от СК, с искане за постановяване на развод между страните и предоставяне упражняването на родителските права, определяне на лични контакти между бащата и детето и издръжка на малолетното дете Р. К..

Исковата молба е връчена редовно на ответника. В законоустановения срок, същия е депозирал отговор, в който изразява становище по иска за развод и предявява претенции за упражняване на родителските права по отношение на малолетното дете, определяне на лични отношения между майката и детето и заплащане на издръжка.

В хода на производството е констатира, че малолетното дете Р.П.К., родена на ***г. е родена преди сключването на гражданския брак на 26.01.2008г.

В проведеното открито съдебно заседание на 09.11.2012г. процесуалния представител на ищцата е заявил оттегляне на ищцовата претенция за упражняване на родителските права, лични отношения и издръжка на малолетното дете. Процесуалния представител на ответника не се е противопоставил. Съдът е постановил определение по реда на чл. 232 от ГПК, с което е прекратил производството по делото в тази му част.

На 14.11.2012г. е депозирана частна жалба от ответника против постановеното определение.

Въз основа на горните констатации настоящия въззивен състав при Сливенски окръжен съд направи следните правни изводи :

Частната жалба е допустима, подадена в законоустановения срок, срещи съдебен акт подлежащ на инстанционен контрол и от лице легитимирано в процеса.

Разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения:

Видно от мотивите на атакуваното определение, първоинстанционния съд е постановил прекратяване на производството само по отношение на ищцовата претенция за упражняване на родителските права, лични отношения и режим на лични контакти с малолетното дете. Заявено е било оттегляне на исковете и след становище на процесуалния представител на ответника, правилно е постановено атакуваното определение по реда на чл. 232 от ГПК.

         По отношение обаче на насрещната претенция на ответника за упражняване на родителските права, лични отношения и издръжка на малолетното дете липсва произнасяне на съда. Следвало е при констатация, че детето е родено преди брака, производството в тази част да бъде отделено в самостоятелно такова, подлежащо на разглеждане по общия исков ред. Първоинстанционния съд следва да извърши тези процесуални действия и да бъде дадена възможност на ответника да упражни процесуалните си права.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от проведено с.з. на 09.11.2012г. по гр.д. № 3844/2012г. по описа на СлРС, с което е прекратено производството в частта относно претенцията на З.Х. Р. – К.  за упражняване на родителските права спрямо роденото преди брака дете Р.П.К., определянето на лични контакти с детето, както и осъждането на ответника да заплаща на ищцата, като МЗП на детето Р. месечна издръжка в размер на 400лева.

 

 

         Определението може да бъде обжалвано при наличие на условията на чл. 280, ал.1  от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

                                                                                      2.