О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 04.12.2012 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:     НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:       МАРТИН САНДУЛОВ

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 757 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

       Производството е по частна жалба подадена от „ЗД Евроинс” АДЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Х.К.” № * представлявано от изпълнителния директор Антон Пиронски чрез юрисконсулт Борислав Златев срещу определение № 1262 от 29.09.2012 г. по ч.гр.д. № 860/2012 г. С посоченото определение новозагорският районен съд е обезсилил заповед № 839 от 06.08.2012 г. за изпълнение а парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 860/2012 г. на съда и е прекратил производството по делото. В частната жалба  се твърди, че не са верни констатациите на съда, че към момента на постановяване на обжалваното определение срокът по чл. 415 ал. 1 ГПК е изтекъл и дружеството не е подало иск за установяване на вземането си. Сочи се, че в същия съд е била подадена в срока искова молба в която е било описано основанието с което се подава. По този начин са спазени всички законоустановени срокове и е районният съд неправилно е обезсилил издадената Заповед за изпълнение. Поради това се иска отмяна на определението.

        Насрещната страна не е подала отговор на тази частна жалба.

       Частният жалбоподател е подал на 02.08.2012 г. заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. Въз основа на него е била издадена Заповед № 839 от 06.08.2012 г. за изпълнение на парично задължение. За издаването на тази заповед е било съобщено на длъжника на 14.08.2012 г. и още същия ден той е подал възражение срещу издадената заповед. За постъпилото възражение е било изпратено съобщение на заявителя, което е получено на 23.08.2012 г., като в съобщението изрично е посочено, че в едномесечен срок от получаването може да предяви иск относно вземането си, предмет на заявлението, като довнесе държавната такса. На 04.09.2012 г. заявителят е изпратил с писмо с обратна разписка искова молба до деловодството на Районен съд – Нова Загора, като в исковата молба изрично е посочил, че е подадена във връзка с подадено заявление за издаване на Заповед за изпълнение и е издадена Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 860/2012 на РС - Нова Загора. Исковата молба е била подадена по това дело, а таксата е била довнесена от заявителя на 27.08.2.12 г. С определение № 1262 от 29.09.2012 г. Новозагорският районен съд е приел, че към настоящия момент е изтекъл срокът по чл. 415 ал. 1 ГПК и в съда не са представени доказателства,ч е искът е прекратен, поради което са налице обстоятелствата за обезсилване на издадената Заповед за изпълнение.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно е, че исковата молба е изпратена от заявителя по ч.гр.д. № 860/2012 г., т.е. по делото по което е издадена Заповедта за изпълнение. В случая съдът издал Заповедта и съдът, пред който се предявява иска за установяване на вземането, е един и същ. В исковата молба са посочени причините за предявяване на този иск, а именно поради наличие на постъпило възражение против Заповедта за изпълнение. Уведомяването на съда издал Заповедта за изпълнение се е осъществило с подаването на исковата молба в неговото деловодство и то по делото, по което е издадена самата Заповед. В този смисъл, следва да се приеме, че е налице надлежно уведомяване по смисъла на чл. 415 ал.2 ГПК и като е приел противното и е обезсилил издадената Заповедта за изпълнение и прекратил производството районния съд е постановил един незаконосъобразен и необоснован акт който следва да бъде отменен.        Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 1262/29.09.2012 г. по ч.гр.д. № 860/2012 г., с което Новозагорският районен съд е обезсилил заповед № 839/06.08.2012 г. за изпълнение а парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 860/2012 г. на съда и е прекратил производството по делото като незаконосъобразно и необосновано.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: