О П Р Е Д Е Л Е Н И Е        

гр. Сливен, 05.12.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на пети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:         МАРТИН САНДУЛОВ

                   мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА                                                                                                      

 

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  N 758 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на ДСИ, с правно основание чл. 435  ГПК и се движи по реда на чл.437  ГПК.

Жалбоподателят Г.С.Г. *** атакува действия на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/, изразяващи се в неоснователно образувано срещу него изпълнително дело. Твърди, че след получено залепено на входната си врата уведомление, се явил на 18.10.2012г.  в кантората на частния съдебен изпълнител, който го уведомил, че е образувано изпълнително дело срещу него по молба на „Топлофикация-Сливен” ЕАД, въз основа на изпълнителен лист от 01.03.2006г.

На 19.10.2012г. по негова молба са му били предоставени копия от молбата на взискателя за образуване на изпълнителното дело и изпълнителния лист. С молба до съдебния изпълнител жалбоподателя поискал  прекратяване на изпълнителното производство, тъй като било неоснователно образувано по изпълнителен лист от 2006г., като се позовал на разпоредбата на чл.111, б.”в” ЗЗД за изтекла погасителна давност. Съдебния изпълнител администрирал тази молба, като изпратил копие от нея до взискателя за становище. Такова не е постъпило до подаване на настоящата жалба. От съда жалбоподателят  иска отмяна  на неоснователно образуваното срещу него изпълнително производство.

Съдебният изпълнител администрирал жалбата, като  надлежно  изпълнил  процедурата, визирана в чл.436, ал.2, пр.1 ГПК, а именно изпратил е препис от жалбата на ответната страна – „Топлофикация-Сливен”ЕАД гр.Сливен, изложил е подробни мотиви по образуването и движението на изпълнителното производство.

В законоустановения тридневен срок от ответната страна не е подадено писмено възражение срещу жалбата.

Съдът, след като прецени материалите, съдържащи се в изпълнителното дело, намира, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съображенията за това са следните:

С разпоредбата на чл.435 ГПК законодателят изчерпателно е посочил качествата на лицата в изпълнителното производство или засегнати от него, на които се признава процесуално право на жалба срещу конкретни и изрично изброени действия на съдебния изпълнител. Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен за изпълнението.

В конкретната правна хипотеза  не се навеждат такива доводи, а жалбата е насочена срещу действие на съдебния изпълнител – образуване на изпълнително производство, чието атакуване не е предвидено в посочените от закона случаи и с искане на жалбоподателя, което не е от компетентност на съда. Защитата по чл.435 ГПК е неприложима, когато се оспорват материалните предпоставки на принудителното изпълнение. Само за пълнота на изложението, следва да се отбележи, че по делото има данни, видно от отбелязването върху изпълнителния лист, че изпълнителното производство  първоначално било образувано при държавен съдебен изпълнител под № 2404/2006г. и впоследствие прекратено. Това прекратяване, обаче не води до отпадане на материалното притезание на взискателя, поради което образуването на последващо изпълнително производство при ЧСИ само по себе си не представлява образуване на такова без предмет. Погасяването на вземането следствие изтичане на тригодишен период на погасителна давност, както твърди жалбоподателят, като факт, следващ издаването на изпълнителния титул, следва да бъде предявено от длъжника спрямо взискателя за разрешаване по исков ред.

Не подлежи на разглеждане в производството по обжалване действията на съдебен изпълнител  искането за прекратяване /жалбоподателят е посочил отмяна/ на изпълнителното производство, което е от компетентност на съдебния изпълнител, а не на сезирания с жалбата съд.

Предвид изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че настоящата жалба, като насочена срещу неподлежащо на обжалване по силата на закона действие на съдебния изпълнител, следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима.

 

Ръководен от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима  жалбата на Г.С.Г. ***, против действията на съдебен изпълнител  по изпълнително дело № 20127680400684 на ЧСИ М. М. с район на действие Окръжен съд-гр.Сливен, във връзка с образуването на изпълнителното дело.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 758/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване пред Бургаски Апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на глава ХХІ ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ:        1.

                           2.