О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 10.12.2012 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на десети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНАЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 764 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от адв. П.Т. в качеството й на процесуален представител на Д.Й.А., ЕГН ********** с настоящ адрес: гр. С., ЖК „С.К.” *-*-* против определение № 1380/13.11.2012 г. по гр.д. № 1225/2012г. по описа на РС Нова Загора в частта, с която е отхвърлено възражението на жалбоподателката за местна подсъдност на делото пред РС Сливен. В жалбата се твърди, че в тази част определението на НзРС е незаконосъобразно, тъй като не била взета предвид разпоредбата на чл.105 от ГПК съгласно който искът се предявявал пред съда в района на който е постоянния адрес на ответника като по смисъла на посочената разпоредба под постоянен адрес следва да се разбира настоящ адрес на ответника, съгласно адресната регистрация. Моли се обжалваното определение в тази част да бъде отменено, производството по делото да бъде прекратено и същото да бъде изпратено пред РС Сливен по подсъдност.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 27.09.2012г. била депозирана искова молба от Р.Н.А. против жалбоподателката Д.А. с правно основание чл.49 ал.1 от СК. В исковата молба ответницата А. била посочена с адрес за призоваване гр. Н. З., кв. „З.” бл.* ет.*. По депозираната молба било образувано гражданско дело № 1225/2012г. по описа на РС Нова Загора. Исковата молба била връчена на ответницата и в законния срок същата депозирала отговор, с който взела отношение по твърденията изложени в молбата. В отговора ответницата направила възражение за местна подсъдност на делото като поискала същата да се разглежда пред РС Сливен, с оглед настоящия й адрес. Към отговора било представено удостоверение за настоящ адрес на ответницата А., от който било видно, че същата е адресно регистрирана от 16.10.2012г. в гр. С., кв. „С.К.” *-*-*. Ответницата по иска – жалбоподателката по настоящото производство не е представила доказателства, от които да е видно, че е променила постоянния си адрес. Не е изложила и такива твърдения. От представената по делото служебна справка от 13.11.2012г. е видно, че жалбоподателката А. е с постоянен адрес: гр. Н. З., ул. „Б.Б.” *.

На 13.11.2012г. докладчикът по делото постановил обжалваното определение № 1380, с което извършил проекто-доклад по делото, а по отношение извършеното възражение за местна подсъдност, приел, че същото е неоснователно, тъй като  се касае за връчени искове за които важат общи правила на местната подсъдност, т.е. искът е подсъден по постоянния адрес на ответника.

         Обжалваното определение е било връчено на жалбоподателката на 16.11.2012г. , а частната жалба е депозирана на 19.11.2012г.

         Съдът намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт в законоустановения срок. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.

         Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. По реда на този текст от ГПК се определя общата местна подсъдност на делата. Тъй като се касае за брачни искове, за тях не съществуват особени правила за определяне на местна подсъдност, затова следва да бъде приложена разпоредбата на чл.105 от ГПК. Данните по делото са категорични, жалбоподателката е с постоянен адрес – гр. Н. З. и е сменила единствено настоящия си адрес, който е в гр. С.. Промяната на настоящия адрес обаче не може да рефлектира върху определянето на местната подсъдност и същия следва да бъде пред РС Нова Загора. В този смисъл определението на Новозагорски РС е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1380/13.11.2012 г. по гр.д. № 1225/12г. на Новозагорски РС като  ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: