ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

18.12.2012 г..

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на осемнадесети декември, през две хиляди и дванадесета година.……………………….

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  768 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

           Производството се развива по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

           Образувано е по жалбата на К.П.П. против Определение № 3711/14.11.2012г. по гр.д.№ 4853/12 по описа на СлРС, с което производството по делото е прекратено поради неотстраняване в срок на нередовности на исковата молба. В жалбата си твърди че постановеното определение е неправилно, тъй като всичко е конкретизирано в подадената от нея искова молба и допълнителна такава, както и по гр.д.№  4378/2011г. на СлРС. Твърди че претендира обезщетение за откраднатите 100 кв.м. път за имота й № 3469 за периода 25.03.1993г. до 20.06.2005г. сумата 2 455лв. и за отказа да бъде допусната до нейната собственост за периода от 20.06.2005г. до 30.09.2012г. сумата 737 лв.  

Съдът след като се запозна с депозираната жалба и материалите по делото, намира, че частната жалба е допустима – подадена е в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване акт, а разгледана по съществото си  е неоснователна.         

          К.П.П. е подала на 09.10.2012г. искова молба, адресирана до СлРС срещу ответниците Й.Р.Т., Л.Г.Т., К.Л.Т. и Р.В. К.. В молбата си твърди че е собственик на ½ идеална част от сграда в м. Изгрев – вилна зона в имот № 3469. Твърди че същата й била отнета на 20.06.2005г. Твърди че не е била допускана до сградата. Твърди че същата е разрушена, без да посочва кой я е разрушел. Моли да бъде оценена в присъствието на собственика и причинителите да понесат своята отговорност. Моли да й бъдат присъдени пропуснати ползи за лишаването й от път за периода от 25.03.1993г. до 20.06.2005г. сумата 2 455 лв. и от 20.06.2005г. до 30.09.2012г. сумата 737лв. моли да получи достъп до имота и ключ от външната врата.

            С Разпореждане от 17.10.2012г., СлРС е указал на ищцата че следва да отстрани редица нередовности на исковата молба. В дадения срок, ищцата е уточнила че искът й е насочен към Й.Р.Т. и  Л.Г.Т.. Внесла е д.т. в размера, определен от съда, посочила е адрес на ответниците и е преповторила всичко друго, което е записано в първоначалната искова молба. СлРС е изискал служебна справка относно образуваните дело по искови молби, подадени от ищцата пред СлРС.

            С обжалваното определение от 14.11.2012г. е констатирал че не са изпълнени всички указания на съда, а именно – не е уточнен вида на претендираното обезщетение за пропуснати ползи, в какво се изразяват същите. Констатирано е от представените служебни справки, че ищцата вече е предявила ревандикационен иск за сградата, поради което претенцията й в тази си част е не сома нередовна, но й недопустима и е прекратил производството на посочените основания.

            Постановеното определение е законосъобразно. Правилно първоинстанционния съд е констатирал че в едната си част молбата, освен нередовна е и недопустима, тъй като такъв иск вече е предявен по гр. д.№ 4378/11 на СлРС. Дадени са точни указания за отстраняването на нередовностите на исковата молба, които не са изпълнени изцяло в дадения срок.

            По отношение на предявеният иск за присъждане на обезщетение, изразяващо се в пропуснати ползи ищцата не е конкретизирала твърденията си от фактическо естество на какво се основава иска й, както и в какво се изразява увреждането й. В частната жалба е посочено, че фактите могат да се извлекат от гр.д.№  4378/11 на СлРС. Независимо от наличието на други дела водени от ищцата, същата е длъжна с подадената от нея искова молба да изложи всички факти, на които основава исканията си, тъй като всяко съдебно производство е независимо от останалите и се разглежда самостоятелно.

            Водим от горното и на основание чл.278 от ГПК, съдът

                                  

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на К.П.П. ЕГН ********** ***-*, против Определение № 3711/14.11.2012г. по гр.д.№ 4853/12 по описа на СлРС, с което производството по делото е прекратено и върната исковата молба на подателя й, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

                   Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на ищцата пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: