О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Сливен, 17.12.2012 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на седемнадесети декември,  през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 776 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

 

         Образувано е по жалба на П.Ж.Т. ЕГН ********** ***, в качеството й на трето заинтересовано лице против действия на ЧСИ Н.Г. по изп.дело № 20128360400706 по извършване на възбрана, опис и оценка на недвижими имоти – предмет на изпълнението. В жалбата се сочи, че по изпълнителното дело са насрочени действия по опис и оценка на недвижими имоти, които са нейна собственост закупени от длъжниците по изпълнителното дело с нотариални актове № 25/2009 г. и № 27/2010 г. Моли се производството по делото да бъде спряно и да бъдат отменени насрочените по него описи на недвижими имоти.

         Длъжниците по изпълнението не изразяват становище по жалбата.

         Взискателят по изпълнението „Райфайзенбанк България” ЕАД със седалище гр.София изразява становище за недопустимост на жалбата, поради просрочието, а по същество заявява, че възраженията са неоснователни, тъй като преди да бъде прехвърлена собствеността от длъжниците на жалбоподателката върху процесните недвижими имоти е била учредена договорна ипотека в полза на взискателя по делото.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ЧСИ е посочил, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като съобщението до жалбоподателката за извършените действия по делото е било получено на 13.11.2012 г. от дъщеря й Ж.М.,  а жалбата е била подадена след изтичане на седмодневния законоустановен срок /20.11.2012 г./ на 21.11.2012г.  ЧСИ счита, че по същество жалбата е неоснователна, тъй като в полза на взискателя по изпълнението съществуват договорни ипотеки по отношение на недвижимите имоти собственост на жалбоподателката, които са вписани в Службата по вписвания към Районен съд – Сливен преди закупуването им от нея.

От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

Пред ЧСИ Н.Г. е било образувано изпълнително производство № 20128360400706 по молба депозирана от „Райфайзенбанк България” ЕАД – София. С молбата за образуване на изпълнителното дело бил приложен изпълнителен лист от 25.06.2012 г. издаден по ч.гр.д. № 2819/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен, с който са били осъдени „РОТИРА Груп” ЕООД, представлявано от Д.К.Б.,  Д.К.Б., К.И.Б. и Т.Г.Т. да изплатят сумата от 926 493,19 евро главница по договор за инвестиционен банков кредит от 10.04.2008 г. ведно със законната лихва, считано от 22.06.2012 г. до окончателното изплащане; 33 215,08 евро просрочена редовна лихва за периода 05.11.2010 г. до 04.04.2011 г., 21 290,16 евро просрочена редовно лихва за периода 05.12.2011 г. до 17.06.2012 г., 3 182,02 евро просрочена наказателна лихва , 258,55 евро просрочена наказателна лихва, 13 562,80 евро просрочена наказателна лихва, 4 632,47 евро комисионна за управление, 1346,61 лв. застрахователни премии, 39 359,64 лв. разноски по делото за д.т., 20 129,82 лв. разноски за юриск.възнаграждение.

С молбата за образуване на изпълнително дело било поискано да се наложи възбрана след, което да се опишат и изнесат на публична продан ипотекирани в полза на банката недвижими имоти, подробно описани в молбата за образуване на изпълнително дело. Сред тези имоти са и процесните собственост на жалбоподателката. Взискателят посочва, че в негова полза има учредени две договорни ипотеки с дата предхождаща датите на закупуване на недвижимите имоти от жалбопадателката. Първата договорна ипотека е вписана под № 188 във входящ регистър № 2879/22.05.2009 г., а втората оформена с нотариален акт № 156 е вписана в Службата по вписванията – Сливен с № 2492/11.04.2008 г. По представените по делото нотариални актове за учредяване договорна ипотека е видно, че процесните имоти собственост към настоящия момент на жалбоподателката са послужили за обезпечение на кредит на длъжниците по изпълнителното производство.

От представените нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот № 17/07.10.2010 г., № 25/28.12.2009 г. е видно, че жалбоподателката Т. е закупила от „РОТИРА ГРУП” ЕООД недвижими имоти, които са предмет на изпълнението.

На 26.10.2012 г. ЧСИ изпратил до жалбоподателката Т. уведомление за наложената възбрана върху недвижимите имоти и затова, че е насрочена дата за опис и оценка на тях на 22.11.2012 г. Уведомлението било получено на 13.11.2012 г. от дъщерята на жалбоподателката Ж.В.М..

         Частната жалба е процесуално недопустима. Въпреки, че по принцип третото лице може да обжалва действията на ЧСИ по изпълнението, когато то е насочено против вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването се намират в негово владение. Не се спори в конкретния случай, че възбранените недвижими имоти се намират във владение на жалбоподателката. Същата обаче е следвало да спази разпоредбата на чл.436 ал.1 от ГПК, и да депозира жалбата в едноседмичен срок от момента, в който е узнала за извършеното действие. В случая жалбоподателката е била уведомена за извършената възбрана и предстоящия опис и оценка на имотите на 13.11.2012 г. и срока, в който е можела да депозира жалбата си е изтекъл на 20.11.2012 г., който е присъствен, работен ден. Срокът по чл. 436 ал.1 от ГПК е преклузивен по своя характер и след като не е бил спазен от страната, тя губи възможността да обжалва действията по налагане на възбрана по изпълнителното дело. С оглед изложеното производството по жалбата следва да бъде прекратено и същата да бъде върната на жалбоподателката.

По тези съображения, съдът  

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Ж.Т. ЕГН ********** ***, в качеството й на трето заинтересовано лице против действия на ЧСИ Н.Г. по изп.дело № 20128360400706 като НЕДОПУСТИМА.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 776 по описа на Сливенския окръжен съд за 2012 г. поради недопустимост на жалбата.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ :